Elektronik Mühendisliği Lisansüstü Programı Ders Listesi

Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler zamanla güncelliğini kaybedebilir, en güncel bilgiler için lütfen www.lee.itu.edu.tr adresini ziyaret edelim.

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

ELE503E Aktif Devre Sentezi (Active Network Synthesis), (3+0)

Devre fonksiyonları, frekans ve empedans normalizasyonu, süzgeç tipleri, yaklaşıklık problemi, pasif devre sentezine kısa bir bakış, basamaklı tipten LC devrelerinin sentezi. Temel aktif devre sentezi blokları. İşlemsel kuvvetlendirici, İşlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA), İkinci kuşak akım taşıyıcı (CCII) içeren temel integral alıcılar, jiratör ve immitans dönüştürücüleri, ikinci derece süzgeçler OTAiçeren devreler, idealsizlik etkileri. Yüksek-dereceden süzgeç gerçeklenmesi, kaskad bağlama, sıfır-kutup eşleştirilmesi, çok geribeslemeli yapılar, basamaklı tipten LC devrelerinin aktif devrelerle gerçeklenmesi, tümüyle tümleşik yüksek frekans gerçeklemeleri, geçiş iletkenliği kuvvetlendiricileri, anahtarlamalıkapasite devreleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

ELE514 Sistem Kuramı (System Theory), (3+0)

İçerik: Matematik temeller: Lineer uzaylar, lineer dönüşümler, normlu vector uzaylar, yakınsaklık. Sistemlerin aksiyomatik tanımı, durum geçiş ve çıkış fonksiyonları. Zamanla değişen lineer sistemler, durum geçiş matrisi, sıfır durum ve sıfır geçiş cevapları, İmpuls cevabı. Zamanla değişmeyen sistemler: Bir matrisin üsELEi, matris fonksiyonları, kanonik biçimler, Transfer fonksiyon matris. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları, Lineer zamanla değişen/değişmeyen sistemler için kriterler, Gerçekleme, minimal gerçekleme problemi ve yöntemler, Çıkış ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirme, Tam ve indirgenmiş mertebeden gözleyici tasarımı. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE615E Yarıiletken Elemanların ve Düzenlerin Modellenmesi (Modeling of Semiconductor Components and Devices), (3+0)

Modelleme kavramı. Eleman modelleri: Diyot modelleri. Bipolar tranzistor modelleri: EM (Ebers- Moll) 1 modeli, EM2 modeli, EM3 modeli, Gummel-Poon modeli, SPICE Gummel-Poon modeli, geliştirilmiş EM modeli. JFET modelleri: SPICE JFET modeli, yüksek doğruluklu JFET modeli. MOSFET modelleri: SPICE 1. düzey, 2. düzey, 3. düzey, 4. düzey MOS modelleri. Yüksek doğruluklu MOSFET modeli. Makromodeller: İşlemsel kuvvetlendirici, Gerilim karşılaştırıcı, İşlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi (OTA), akım taşıyıcı, analog çarpma devresi makromodelleri. Güç elektroniği elemanlarının modellenmesi. Model parametrelerinin ölçülmesi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE519 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler (Mathematical Methods in Electrical Engineering), (3+0)

Metrik uzaylar: metrik uzay tanımı, örnekler, Minkowski, Cauchy- Schwarz eşitsizliği, yakınsaklık ve tamlık kavramları. Banach Uzayı: normlu uzay tanımı, doğrusal operatörler, fonksiyoneller ve özellikleri, Banach teoremi. İç çarpım uzayı: Hilbert uzayı ve iççarpım uzaylarının özellikleri, ortogonal tümleyen ve ortonormal küme ve diziler, eş,ortonormal operatörler. Spektral Teori.Yaklaşıklık teorisine uygulama, radyal tabanlı ağlar. Diğer uygulamalar. Dinamik sistemlerin kararlılık analizi, optimizasyon teknikleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

KOM 505E Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri (Probability Theory and Stochastic Processes), (3+0)

Random variables, distribution function, probability mass and density functions; multivariate random variables, joint distributions, functions of random variables, conditional distributions; expected value, moments and related concepts; moment generating function, characteristic function; some special continuous and discrete distributions; random processes, basic definitions, stationary and independent processes, ergodicity; Poisson, Wiener, Gauss, Markov processes; the concepts of stochastic continuity, derivative, integral; the concept of power spectrum. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE 596 Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer (Scientific Research Ethic and Seminar), (2+0) Kredisiz

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında veya ELEekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili bir konu üzerine de olabilir. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Güz Dönemi Seçimli Dersleri

ELE501E Elektronik Elemanlarda ve Sistemlerde Gürültü (Noise in Electronic Devices and Systems), (3+0)

ÇKT, Farklı jonksiyonlu ÇKT, GaAs MESFET, HEMT, MOS ve SiGe Tranzistorlarının Gürültü davranışları. The gain and noise optimization in HEMT, YS MOS ve SiGe Tranzistorlu ön-kat kuvvetlendiricilerde Kazanç ve Gürültü optimizasyonu. Schotky Engelli Diyotlu, GaAs MESFET, YS MOS ve SiGe Tranzistorlu Karıştırıcıların Gürültü davranışları, Parametrik kuvvetlendirici ve ÜstÇeviricilerde gürültü, MESFET’li Dağılmış parametreli Kuvvetlendirici ve Karıştırıcılarda gürültü. Ardışıl ve paralel bağlı devrelerin Gürültü parametreleri. YS MOS ve MESFET’li Osilatörlerde Evre Gürültüsü, Gürültü Sayısı Ölçümü Yöntemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE505E Düşük Besleme Gerilimli Analog Tümdevre Tasarımı (Low Voltage Analog Integrated Circuit Design), (3+0)

Düşük besleme gerilimi ile çalışan CMOS analog devreler: Akım kaynakları, akım aynaları, tek katlı ve çok katlı işlemsel kuvvetlendiriciler. Çıkış katları. Kaynaktan kaynağa giriş ve çıkış katları. Tamamen farksal yapılar. Karşılaştırıcılar. Sabit voltaj ve akım kaynakları, örnekleme devreleri, sayısaldan analoğa ve analogdan sayısala dönüştürücüler. Sürekli ve ayrık filtreler, faz kilitlemeli çevrim. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE509E Akım-Modlu Analog Devre Tasarımı (Current-Mode Analog Circuit Design), (3+0)

Giriş. Bipolar ve MOS akım aynaları. Akım-modlu devreler: Transdoğrusallık ilkesi, çarpma ve bölme devreleri, transdoğrusal çapraz-dörtlü devre, minimum ve maksimum bulan devreler, trigonometrik fonksiyon devreleri. Akım-modlu devre blokları: Akım taşıyıcılar, akım izleyicileri, akım-modlu geribesleme kuvvetlendiricileri, akım-modlu işlemsel kuvvetlendiriciler. Dinamik akım aynaları ve bazı uygulamaları. Akım-modlu devre uygulamaları: Akım integratörleri, anahtarlamalı akım süzgeçleri, akım-modlu analog/digital ve digital/analog çeviriciler (ADC, DAC), akım kopyalama devreleri ve uygulamaları. Gürültüsü, Gürültü Sayısı Ölçümü Yöntemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE523E Hesaplamalı Nanoelektronik (Computational Nanoelectronics), (3+0)

CMOS tabanlı teknolojilerle kıyaslanarak, nano ölçekteki yeni teknolojilerin incelenmesi. Nano ölçekteki teknolojiler için, devre duzeyinde deterministik ve olasılıksal hesaplama modelleri. Bilgisayar destekli tasarım (BDT) araçları yardımıyla modellerin analiz ve sentezi. Alan, güç tüketimi, hız, ve güvenilirlik parametreleri göz önUne alınarak devre modellerin optimizasyonu. Nano ölçekteki yeni teknolojilerde hatalar ve belirsizlikler. Kalıcı ve geçici hatalar için hata tolerans teknikleri.[Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE605E Yüksek Frekans Devrelerinin Tasarımı (RF-Circuit Design), (3+0)

Belirsiz Admitans Matrisi, Saçılım ve Zincir Saçılım Matrisi, Kararlılık ve Kazanç Tanımları, İşaret Akış Diyagramları, Tek ve Çift Yönlü Kuvvetlendirici Bağıntıları ve Güç Kazancı Daireleri, Gürültü Sayısı Daireleri, Çift Yönlü Kuvvetlendirici için Kazanç ve Kararlılık Daireleri, Gürültü Parametreleri, Gürültü Gücü için Dalga Kavramı ve Gürültü Daireleri, Gürültü Ölçütünün Çizimsel Gösterimi, DGK Tasarım Örnekleri, Büyük İşaret S Parametreleri Kullanılarak Kuvvetlendirici Tasarım Örnekleri, Genel Genişbandlı Uyum Tasarım Adımları, Gerçel Sıklık Tekniği, İki Kapılı Osilatör Tasarım Teknikleri, Seri ve Paralel Yapılı Osilatörler için Genelleştirilmiş Bağıntılar. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE609E Düşük Güçlü Elektronik Sistem Tasarımı(Low-power Electronic System Design), (3+0)

Sistem seviyesi modeller ve tasarım problemleri: Sistemin tanımı, kaynaklar, mimari yapılar, haberleşme mimarileri, donanım/yazılım bölmeleme. Donanım güç tüketimi optimizasyonu: Verinin gösterilim şekli seçenekleri, veri korelasyonu, veri yolu kodlaması ve veri yolu arayüz tasarımı, bellek tasarımı, işlemci tasarımı. Dinamik güç tüketimi yönetimi: Gerekler, güç tüketimi yönetimi, gerçekleme örnekleri. Projeler: Tasarım deneyleri, geliştirme araçlarının kullanımı. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Bahar Dönemi Zorunlu Dersleri

ELE514E Sistem Kuramı (System Theory), (3+0)

İçerik: Matematik temeller: Lineer uzaylar, lineer dönüşümler, normlu vector uzaylar, yakınsaklık. Sistemlerin aksiyomatik tanımı, durum geçiş ve çıkış fonksiyonları. Zamanla değişen lineer sistemler, durum geçiş matrisi, sıfır durum ve sıfır geçiş cevapları, İmpuls cevabı. Zamanla değişmeyen sistemler: Bir matrisin üsELEi, matris fonksiyonları, kanonik biçimler, Transfer fonksiyon matris. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları, Lineer zamanla değişen/değişmeyen sistemler için kriterler, Gerçekleme, minimal gerçekleme problemi ve yöntemler, Çıkış ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirme, Tam ve indirgenmiş mertebeden gözleyici tasarımı. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE512 İleri Analog Tümdevre Tasarımı (Advanced Analog Integrated Circuit Design), (3+0)

Temel bağıntılar. Temel MOS yapıtaşları: Diyot bağlı MOS tranzistor, akım kaynakları, referans gerilimi üreteçleri. Kuvvetlendirici katları. CMOS işlemsel kuvvetlendiriciler. CMOS OTA tasarımı. CMOS akım taşıyıcı. CMOS analog çarpma devresi tasarımı. CMOS osilatör devreleri: s-C osilatörleri, CMOS dolup-boşalmalı osilatörler, CMOS OTA-C osilatörler, Akım taşıyıcı RC osilatörleri. Analog işaret işleme: s-C süzgeçleri, CMOS OTA-C aktif süzgeçleri, akım taşıyıcı ile gerçekleştirilen aktif süzgeç yapıları. Eşikaltı bölgesinde çalışan analog yapı blokları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE519 Elektrik Mühendisliğinde Matematiksel Yöntemler (Mathematical Methods in Electrical Engineering), (3+0)

Metrik uzaylar: metrik uzay tanımı, örnekler, Minkowski, Cauchy- Schwarz eşitsizliği, yakınsaklık ve tamlık kavramları. Banach Uzayı: normlu uzay tanımı, doğrusal operatörler, fonksiyoneller ve özellikleri, Banach teoremi. İç çarpım uzayı: Hilbert uzayı ve iççarpım uzaylarının özellikleri, ortogonal tümleyen ve ortonormal küme ve diziler, eş,ortonormal operatörler. Spektral Teori.Yaklaşıklık teorisine uygulama, radyal tabanlı ağlar. Diğer uygulamalar. Dinamik sistemlerin kararlılık analizi, optimizasyon teknikleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] Bahar Dönemi Seçimli Dersleri

ELE502E Farklı Yapılı Tranzistor Teknolojileri ve Uygulamaları (Heterostructure Transistor Technologies and Applications), (3+0)

GaAs BÖT Yapım Teknolojisi ve Devre Tasarımı, MESFET Modellemesi ve Parametre Çıkarımları, Güç Kuvvetlendiricisi Tasarımları için GaAs MESFET’lerin Büyük İşaret Modelleri, GaAs MESFET’lerle Gerçeklenen Temel Yapı Öbekleri, GaAs MESFET’lerin Kullanıldığı Geniş Bantlı Kuvvetlendiriciler ve Kompanzasyon Teknikleri, GaAs MESFET ve ilgili Elemanlar Kullanılarak Karıştırıcı ve Osilatörler Yapılarının Tasarımı, HEMT Elemanın Gerçeklenim Teknolojileri, AlGaAs/GaAs HEMTlerin DA ve Mikrodalga Modelleri ve Uygulamalar, HEMT’li Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici Tasarımı, SiGe Tranzistör Yapım İşlemleri Teknolojileri, SiGe Tranzistor Modelleri ve Uygulamalar, SiGe Tranzistörlü Geniş Bandlı ve OKA Kuvvetlendiriciler. [pdf-link-KIRIK]

ELE504 Sayısal MOS Tümdevre Tasarımı (Digital MOS Integrated Circuit Design), (3+0)

Küçük geometrili MOSFET’ler. MOS eviricilerin DC ve konum değiştirme özelliklerinin gözden geçirilmesi ve evirici tasarımı. Kombinezonsal MOS devreler, CMOS NAND ve NOR kapıların tasarımı, geçiş lojiği ilkeleri, çift kararlı lojik elemanlar, Schmitt tetikleme devreleri. Senkronizasyon, senkron NMOS ve CMOS devreler ve tasarımları, Dinamik lojik. Programlanabilir lojik diziler ve yarıiletken bellekler. Sayısal MOS tümdevrelerin elektriksel özellikleri, mimarisi, tasarım yöntemleri ve örnekleri, simülasyon ve bilgisayar destekli tasarımı.[Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE506E Duyarlık ve Tolerans Analizi (Sensitivity and Tolerance Analysis), (3+0)

Duyarlıklar: bağıl, yarı-bağıl, mutlak duyarlıklar. Tek ve çok-parametreli duyarlıklar. Transfer, genlik ve faz fonksiyonu duyarlıkları. Duyarlıklar arasındaki bağıntılar. Duyarlıkların bulunması: İşaret-akış diyagramı, dönüş farkı ve ek devre yöntemleri. Toleranslar ve optimum toleranslar. Duyarlık ölçüleri. Duyarlıkların en aza indirgenmesi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE508E Yüksek Frekans Mikroelektroniği (RF Microelectronics), (3+0)

Radio Verici-Alıcı Teknolojisinin İstemleri, Kullanıcılar için Telsiz İletişim Standartları ve Uygulamalar, Verici-Alıcı Mimarileri, Gezgin İletişim için Düşük Güçlü YSTDler, YSTD’lerinde Kullanılan DGK Yapıları; Dengesiz ve Dengeli Yapılar, YSTD’lerinde Kullanılan Karıştırıcı Yapıları; Dengesiz ve Dengeli Yapılar, Etkin Yapılı Karıştırıcıların Gürültü Analizleri, YS Güç Kuvvetlendirici Yapıları, TD Güç Kuvvetlendiricilerinde Doğrulaştırım Teknikleri, YS Osilatör Yapıları, YS Sıklık Sentezleyicileri, Dinamik Güç Kaynağının Kullanıldığı Yüksek Verimli Güç Kuvvetlendiricileri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE510 İleri Lojik Devre Tasarımı (Advanced Logic Circuit Design), (3+0)

Tamamen belirli ardışıl makinelerde durum indirgeme. Senkron ardışıl devrelerde durum kodlama. Asenkron ardışıl devrelerin analizi. Asenkron ardışıl devrelerin tasarımı. Kısmen belirli ardışıl makinelerde durum indirgeme. Durum kodlama yöntemleri. Asenkron ardışıl devrelerde aksama, iterative devreler, ardışıl diziler.  [pdf-link-KIRIK] 

ELE602 VLSI Teknolojisinde Temel Süreçler (Basic Processes in VLSI technologies), (3+0)

Tümdevre teknolojisine genel bakış. Silisyum ve III-V yarıiletken teknolojilerinin karşılaştırılması, slisyum tümdevre üretim sürecinin temel adımları. Litografi ve litografi cihazları. Gaz kinetiği ve plazma. CVD ve PVD yöntemleri ile ince filmlerin oluşturulması. Oksit, nitrit ve polisilisyum katmanlar ve bunların VLSI ve ULSI teknolojilerinde kullanım alanları. Katkılama süreçleri, iyon ekme, difuzyon ve epitaksi. Kuru aşındırma süreçleri ve değişik katmanların aşındırılması. VLSI ve ULSI teknolojisinde kontaklama ve metalizasyon. Mikronaltı teknolojilerde yalıtım yöntemleri. CMOS ve BiCMOS süreç integrasyonuna örnekler. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE603E Elektronikte İleri Konular I (Advanced Topics in Electronics I), (3+0)

Bu ders, bölümün veya değişik akademik kurumlardan gelecek misafir öğretim üyelerinin uzman oldukları alanlardaki son yenilikleri işleyerek programa katkı sağlamalarını amaçlamaktadır. Bu derste her yıl farklı ileri konular ele alınmaktadır. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE604 Elektronik Devrelerinin Yapay Sinir Ağları ile Tasarımı (Artificial Neural Networks in Electronic Circuit Design), (3+0)

Elektronik devre ve düzeneklerinin bilgisayar destekli tasarım ve modellenmesinde yapay sinir ağlarının yeri, bu amaç için kullanılabilecek yapay sinir ağlarının tanıtımı, RF/mikrodalga devrelerinin tasarımında yapay sinir ağları, devre tasarımında optimizasyon tekniklerinin yapay sinir ağları ile uygulanması. Bilgi tabanlı yapay sinir ağ yapıları.  [pdf-link-KIRIK]  

ELE606 Elastik Dalga Elemanları ve Uygulamaları (Elastic Wave Devices and Applications), (3+0)

İzotropik anizotropik ortamlarda akustik kitle ve yüzey dalgalar. Analog ve /veya sayısal eleman olarak elastik dalga elemanlarının incelenmesi. Piezoelektrik transdüktörler, hareketlendiriciler, bantgeçiren süzgeçler, IDT transdüktörler, Analog hücresel alıcılar, Sayısal hücresel alıcılar, dalga kılavuzları, konvolver ve korelatörler, Akusto-optik etkileşim ve elemanlar, Akustik dalga osilatörleri, SAW Anten dupleksör merdiven süzgeçleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE614E Optik İletişim Dizgelerinde Kullanılan Mikroelektronik Devreler (Microelectronics Circuits in Optical Communication Systems), (3+0)

Fiber-Optik İletişimin Tanıtımı, Dizgi Öbeklerinin Evrimi; Temel kavramlar, Veri Formatları ve Kodlama, Gürültünün Etkisi, Evre Gürültüsü; Optik Devre Elemanları, Lazer Türleri ve Özellikleri, Fiber-Optik Hatlar, Kayıp ve Dispersiyon, PIN Diyotlar, Optik Dizge Parametreleri; Geçiş Empedansı Kuvvetlendiricileri; Bant-Genişliği, İşaret-Gürültü Oranı Hesaplamaları, Alçak ve Yüksek Sıklık Davranışları, Geri-Beslemeli Devreler, Farksal Geçiş Empedansı Kuvvetlendiricileri; Sınırlayıcı ve Tampon Kuvvetlendiriciler, Bant Genişletim Teknikleri, Transit Kesim Frekansı (fT) Çiftleyiciler, Dağılmış Parametreleri Kuvvetlendiriciler; Osilatörler, Çevrimli ve LC Osilatörler, Gerilim Denetimli Osilatörler, Akortlama Yöntemleri; Evre Kilitlemeli Çevrim (EKÇ) ve İlkeleri, EKÇ Dinamiği, Yük Pompalı EKÇler, Sıklık Çoğullama ve Sentezleme, Saat ve Verinin Yeniden Kazanımı, Çoğullayıcılar ve Lazer Sürücüleri; Çoğullayıcı Mimarisi, Sıklık Bölücüler, Laser Sürücü Devreler.  [pdf-link-KIRIK]    

ELE612E Tümleşik Veri Dönüştürücü Tasarımı (Design of Integrated Data Converters), (3+0)

Veri Çevirici temelleri, Başarım sınırlamaları, Karşılaştırıcılar, İzle-Tut devreleri, Nyquist hızlı ADC mimarileri: Flash, İki adımlı çeviriciler, İşhattı, Ardışıl yaklaşıklık, İntegral temelli çeviriciler, Yük dağılımlı, Direnç-kapasite karması, Algoritmik, Katlamalı ve enterpolasyonlu, Zaman bölüşümlü. Nyquist hızlı DAC mimarileri: Merdiven mimarileri, Yük dağılımlı, Karma çeviriciler, Akım yönlendirmeli mimariler. Aşırı örneklemeli çeviriciler: Gürültü şekillendirme olmaksızın aşırı örnekleme, Gürültü şekillendirmeli aşırı örnekleme, Delta-Sigma ADC ve DAC’ların sistem mimarisi, Sayısal ondabir süzgeçleri, Yüksek dereceli modülatörler. [Course Catalogue Form with ECTS Credits] 

ELE608E Faz Kilitlemeli Sistemler (Phase Locked Systems), (3+0)

Geri beslemeli sistemlere genel bakış, faz ve frekans kilitleme kavramları, faz-kilitlemeli çevrim (FKÇ), çevrim analizi, kararlılık, işaret yakalama ve izleme, faz gürültüsü, gürültü performansı, çevrim filtreleri, dedektörler, gerilim kontrollü osilatörler, referans osilatörler, bölücüler, frekans sentezleyiciler, frekans ötelemeli çevrimler, çoklu çevrim ve kesirli-N sentezleyiciler, açı modülasyon ve demodülasyonu, sayısal FKÇ, örnek sistemler, bilgisayarla FKÇ analizi ve tasarımı, sayısal sentezleyiciler (DDS).   [pdf-link-KIRIK]    

ELE610E BSIM3 ile MOSFET Modelleme ve Analog Devre Tasarımı (MOSFET Modeling and Analog Circuit Design with BSIM3), (3+0)

Katı hal elektroniğinde temel denklemler ve konular. Fiziksel davranışa dayalı MOSFET modelinin temelleri. BSIM3-MOSFET akım-gerilim modeli. BSIM3 ile analog devre tasarımı. MOSFET dinamiklerinin yarı-statik modellenmesi. MOSFET gürültü modelleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]