Uyarı:
 Bu sayfadaki bilgiler zamanla güncelliğini kaybedebilir, en güncel bilgiler için lütfen www.fbe.itu.edu.tr adresini ziyaret edelim.

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

TEL503 Uygulamalı Elektromanyetik Kuramı (Applied Electromagnetic Theory), (3+0)

Maxwell ve Dalga denklemleri. Elektromanyetik teorinin temel teoremleri. Homojen olmayan ve tabakalı ortamlarda dalgalar. Skaler ve vektörel dalga denklemleri için Green fonksiyonları. Silindirik ve Küresel Dalga Fonksiyonları, Green Fonksiyonları ve İntegral Denklemler, Kaynakların Spektral Gösterilimi, Dalga Kılavuzu Yapıları, Kanonik Saçılma Problemleri, Saçılma ve Difraksiyon Problemleri, Sayısal Yöntemler. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL515E İstatistiksel İşaret İşleme (Statistical Signal Processing), (3+0)

Ayrık zamanlı işaret işlemenin temelleri. Ayrık rasgele değişkenler, vektörler ve diziler. Rasgele süreçler. Durağan rasgele girişli doğrusal sistemlerin analizi. Rasgele vektörler için yenilik gösterilimi. İşaret modelleme, AR, MA, ARMA modeller. Levinson yinelemesi. Optimum doğrusal süzgeçler, Normal denklemlerin çözümü. Doğrusal öngörü. Optimum doğrusal süzgeçler için algoritma ve yapılar. Wiener ve Kalman süzgeçleri. İşaret modellemesi ve parametrik spektral kestirim. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL517 Bilgi Kuramı (Information Theory), (3+0)

Bilgi ölçüsü, entropinin özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Bellekli Kaynaklar. Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözmeişlemleri. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL518 Karmaşık Değişkenli Fonksiyonlar Kuramı (Theory of a Complex Variable Functions), (3+0)

Kompleks düzlem, Riemann yüzeyi, karekök ve logaritma gibi çok değerli fonksiyonların incelenmesi. Kompleks düzlemde türevin tanımlanması, analitik fonksiyonlar ve Laplace denklemi. Konform dönüşümünün tanımlanması ve çeşitli sınır değer problemlerine uygulanması. Rezidü teoremi ve integrallerin çözümünde kullanılması. Sonsuz seriler, güç serileri, fonksiyonların Taylor ve Laurent serisi açılımları. Fonksiyonların analitik devamlarının belirlenmesi. [pdf link kırık]

TEL 596 Seminer (Seminar), (2+0) Kredisiz

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında veya Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili bir konu üzerine de olabilir. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

KOM 505E Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri (Probability Theory and Stochastic Processes), (3+0)

Random variables, distribution function, probability mass and density functions; multivariate random variables, joint distributions, functions of random variables, conditional distributions; expected value, moments and related concepts; moment generating function, characteristic function; some special continuous and discrete distributions; random processes, basic definitions, stationary and independent processes, ergodicity; Poisson, Wiener, Gauss, Markov processes; the concepts of stochastic continuity, derivative, integral; the concept of power spectrum. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

Güz Dönemi Seçimli Dersleri

TEL501E Mikrodalga Radar Sistemleri (Microwave Radar Systems), (3+0)

Radar sistemlerinin temelleri. Sürekli (CW) ve frekans modüleli(FM) işaret radarları. MTI ve darbeli Doppler radarları. Radar sistemlerinin elemanları. Radar erim denklemi. Radar vericileri, alıcıları ve antenleri. Radar hedeflerinin kesit alanları ve istatistiksel davranışları. Radar işaret biçim tasarımında uygulanan yaklaşımlar. Radar işaret işleme yöntemleri. Gürültü ve fon içerisinden işaret sezimi. Hedef izleme radarları. Darbe sıkıştırma. Radarda yayılım ve girişim kavramları. Faz dizileri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL505E Gezgin İletişim Sistemleri (Mobile Communications Systems), (3+0)

Giriş, gezgin radyo yayılımı, hücresel tasarım radyo kaynak yönetimi, “trunking” kuramı ve sistem tasarım temelleri, gezgin kaynak yönetimi ve el-değiştirme kavramı, çoklu erişim teknikleri FDMA/TDMA/CDMA/OFDMA), telsiz ağlar, gezgin haberleşme sistemlerinin gelişimi: 2G/3G/4G, telsiz yerel alan ağları, bilişsel ağlar. [Course Catalog Form with ECTS Credit]

TEL507E İleri Televizyon Teknikleri (Advanced Television Techniques), (3+0)

Genel çok boyutlu işaret ve sistemler, görme, temel görüntü analiz tekniklerine toplu bakış, dönüşümler, renk, hareket, video bileşenler ve işaret yapıları, resim bozuklukları, iletim için kodlama ve formatlar, örnekleme, sayısal video bozuklukları, sayısal video işaret işleme, düşey ve zaman boyutunda süzme, kodlama, dağıtım, alıcıda işleme, sıkıştırma yöntemleri, JPEG ve MPEG-n, sayısal yayın formatları, DVB-S/C/T, HDTV, 3D görü, 3D-TV. [pdf-KIRIK LİNK]

TEL509E Mikrodalga Sistem Mühendisliği (Microwave System Engineering), (3+0)

Radyo haberleşmesi; sistem kavramı, propagasyon ve gürültü. Verici ve alıcılarda kullanılan pasif ve aktif elemanlar: İletim hatları, empedans uydurma teknikleri, filtreler. Kuvvetlendiriciler, osilatörler ve diğer aktif elemanlar. Gürültü ve lineer olmayan bozulma. Girişim ve intermodülasyon etkileri. Alt dönüştürücü tasarımı. RF sistemlerde modülator ve demodülatörler. Aktif ve pasif mikrodalga devre analiz ve tasarımı. Antenler, RF link parametreleri ve kanal modelleri. RF link tasarımı. RF linklerinde kullanılan uzay ve frekans diversite sistemleri ve birleştiriciler. Kablosuz ve çok geniş bandlı sistemlerin RF bileşenleri Radar ve radyometre sistemleri. Sistem tasarım örnekleri: GPS ve uydu sistemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL511 Kuvantum Elektroniği ve Laser Kuramı (Quantum Electronics and Laser Theory), (3+0)

Kuantum mekaniğinde temel kavramlar. Schrödinger denkleminin çözümleri. Elektromagnetik alanların kuantalanması. Laser kuramı. Laser osilatörleri.Bazı belirli laser sistemleri. Optik radyasyonun modülasyonu. Parametrik kuvvetlendirme, osilasyon. Q anahtarlama ve mod kilitleme yapıları. Optik deteksiyon Holografi, laserlerin uzaktan algılamaya uygulaması – Lidarlar. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL519E Görüntü İşleme(Image Processing), (3+0)

Görüntü işlemenin temelleri, iki boyutlu işaret işleme, nokta işlemleri, iki boyutlu süzgeç tasarımı, ayrıt saptama, bölütleme, görüntü onarım yöntemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL525E Uzaktan Algılama Sistemleri (Remote Sensing Systems), (3+0)

Giriş; Aktif uzaktan algılama ile ilgili elektromagnetik temeller. Işınım kanunları. Pasif uzaktan algılama sistemleri: Optik sensorler, kızılötesi ve mikrodalga radyometre sistemleri; Aktif uzaktan algılama sistemleri; Radar temelleri ve radar saçılması. Mikrodalga görüntüleme radarları: Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ve Ters- SAR (ISAR). Uzaktan algılama platformları: Hava, uzay ve uydu ile uzaktan algılama; Radar ile veri toplama; Veri işleme; Veri birleştirme ve sınıflandırma. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL527E Konuşma ve Ses İşleme (Speech and Audio Signal Processing), (3+0)

Konuşma ve ses işleme çok geniş bir alan olduğu için dersin ilk haftalarında ses işaretinin işlenmesi ve işitsel algı ile ilgili gerekli bilgiler verilecektir. İlerleyen haftalarda çeşitli uygulama alanları kapsamında daha detaylı analiz ve sentez yöntemleri incelenecektir. Bu kapsamda psikoakustik maskeleme, MP3, OGG ve benzeri ses sıkıştırma yöntemleri, konuşma ve konuşmacı tanıma, müzik analizi ve geri çatma ile mükemmel ses karışım organizasyonları irdelenecektir. Sayısal ses güvenliği ve ses damgalama, ses parmak izi çıkarma sistemleri ve bunlara yönelik olarak geliştirilen işitsel içerik indeksleme teknikleri anlatılacaktır. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL601E Elektromanyetik Dalga Kılavuzları (Electromagnetic Waveguides), (3+0)

Dersin amaç ve kapsamı, temel kavramlar. Green fonksiyonu gösterimleri. İletken sınırlı üniform dalga kılavuzları. Üniform olmayan dalga kılavuzları. Dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Dalga kılavuzlarında süreksizlikler: matematiksel modeller, sayısal yöntemler ve eşdeğer mikrodalga devre gösterimleri. Periyodik yüklü dalga kılavuzları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL603E Telekomünikasyonda İleri Konular (Advanced Topics in Telecommunications), (3+0)

[pdf-KIRIK LİNK]

TEL607 İleri Kodlama Kuramı (Advanced Coding Theory), (3+0)

Kanal kapasitesi, klasik kodlama ve kodçözme yöntemleri. Çok düzeyli kodlama, çok aşamalı kodçözme. Yumuşak kararlı kodçözme algoritmaları: MAP, LogMAP, Max-LogMAP, SOVA. Paralel sıralı (turbo) kodlama. İteratif kodçözme. Serpiştirme. Seri sıralı kodlama. Kod tasarımı ve hata başarım analizi. EXIT diyagramları. Düşük yoğunluklu eşlik kontrol (LDPC) kodlama. Mesaj aktarma algoritmaları. Turbo ve LDPC kodlamanın uygulamaları. Çok girişli çok çıkışlı (MIMO) kanallarda kodlama ve kodçözme. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL611 Radyo Dalgası Yayılımı (Radiowave Propagation over Ground), (3+0)

Yeryüzü üzerinden radyo dalgası yayılımının temelleri. Radyo spektrumunun tanıtımı. ELF-VHF bandı arası yeryüzü üzerinden dalga yayılımının matematiksel temellerine giriş. Temel elektromanyetik kavramlar. Homojen/Homojen olmayan, düzlemsel/küresel yeryüzü üzerinden yer dalgası yayılımı kuramı. ELF-VHF bantları arasında atmosfer tabakalarının radyo dalgası yaılımına etkilerinin modellenmesi. ELF-VHF bantlarına ilişkin haberleşme sistemlerinin ve radyo servislerinin genel özellikleriyle incelenmesi. [Course Catalog Form with ECTS Credit]

TEL613E İstatistiksel Örüntü Analizi ve Sınıflandırma (Statistical Pattern Analysis and Classifıcation), (3+0)

Temel kavramlar: örüntü, öznitelik vektörleri, sınıflandıncılar. Çok boyutlu olasılık dağılımlan ve çok boyutlu veri üretme. Çok boyutlu istatistiksel analiz, karşıt-ilinti matrisleri ve beklenen değerler. Hata olasılığı ve alıcı çalışma karakteristiği. Parametrik örüntü sınıflandırma teknikleri: Bayes karar kuramı. Karar yüzeyleri ve ayrımsama işlevleri. Enbüyük olurlu ve Bayesian parametre öngörümü teknikleri. Dizilim ve içerik bilgisine dayalı sınıflandırma: Markov ve gizli Markov modelleri. Parametrik olmayan örüntü sınıflandıncılar ( Parzen pencereleri, k- enyakın komşuluklu sınıflandırma). Özdeğer ayrıştırma. Doğrusal ve doğrusal olmayan sınıflandırma işlevleri ( En küçük karesel ortalamaya dayalı algoritmalar, destek vektör makineleri). Karma dağılımlar. Öznitelik boyutunu azaltma, sınıflandırıcı kaynaştırma ve sensör tümleştirme. Stokastik örüntü sınıflandırma metodları. Konuşma, ses imge ve video örüntü sınıflandırma uygulamaları. [pdf-KIRIK LİNK]


Bahar Dönemi Zorunlu Dersleri

TEL502E Sezim ve Kestirim Kuramı (Detection and Estimation Theory), (3+0)

İstatistiksel karar kuramı. Varsayım (hipotez) sınama, bilinen işaretlerin ve bilinmeyen parametreleri olan işaretlerin gürültülü ortamda sezimi, alıcı başarımı ve hata olasılığı, radar ve iletişim uygulamaları. Karmaşık ve parametrik olmayan karar kuramı. İstatistiksel kestirim kuramı, başarım ölçütleri ve sınırları, etkin kestiriciler. Bilinmeyen işaret parametrelerinin kestirimi, uygulamalar. Doğrusal kestirim, Wiener süzgeçi, Kalman süzgeci. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL508 Sayısal İletişim Kuramı (Digital Communication Theory), (3+0)

Band geçiren işaret ve sistemlerin gösterilimleri, karmaşık zarf kavramı, eşdeğer alçak geçiren karşılıkları, band geçiren rastlantı süreçlerinin gösterilimleri. İşaret Uzayı Kavramı: Vektörel kanallar. Gram-Schmidt ortonormallleştirme yöntemi, işaret vektörlerinin yeniden elde edilmesi, ilişkili ve uyumlu süzgeçli alıcılar. Gauss gürültülü kanallarda hata olasılığının hesabı, hata olasılığı için birleşim üst sınırı. Mesaj dizileri için verimli işaretleşme: Zaman - band genişliği - boyut ilişkisi, verimli işaret seçimi. Kanal sığası teoremi. İşaret uzayında band verimlilikli kodlama teknikleri: Kodlamalı modülasyon, özellikleri, tasarım ölçütleri, başarım analizleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL596 Seminer (Seminar), (2+0) Kredisiz

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında veya Telekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili bir konu üzerine de olabilir. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL597 Uzmanlık Alan Dersi (Specialization Field Course), (3+0) kredisiz

Bilimsel araştırma, geliştirme, sonuçları raporlama ve sunma yöntemlerinin ana hatlarıyla incelenmesi. Danışman yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin araştırma konularının incelenmesi/değerlendirilmesi. Araştırma konularındaki yeni gelişmelerin araştırılması. Bilimsel katkı yollarının belirlenmesi. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL697 Uzmanlık Alan Dersi (Specialization Filed Course), (4+0) Kredisiz

[Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Bahar Dönemi Seçimli Dersleri

TEL506E Düzlemsel Optik Dalga Kılavuzları ve Fiberler (Planar Optical Wavequides and Fibers), (3+0)

Dersin amaç ve kapsamı. Optik dalga kılavuzları: düzlemsel yapılar, dielektrik dalga kılavuzları, fiberler. Kanonik problemler ve kesin analitik çözümleri, geometrik optik yaklaşıklığı, pertürbasyon yöntemleri, salt sayısal çözüm yöntemleri. Optik dalga kılavuzlarında dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Uniform olmayan optik dalga kılavuzları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL510E Telekomünikasyon Şebekeleri Planlanma ve Yönetimi (Telecommunication Network Planning and Management), (3+0)

Şebeke standartları, protokoller ve mimarisi: telekomünikasyon şebekeleri tasarımı, analizi, optimizasyoni, planlama ve yönetimi için kullanılan teknoloji ve süreçler. OSI protokolü ve TMN standardı. Telekomünikasyon trafik tahminleri. Ses ve veri ağları, yerel ve geniş alan ağları, ve genel ağ yönetimi. Ağ yönetimi bileşenleri ve işlevleri: ağ yönetim (arıza, konfigürasyon, performans, güvenlik ve muhasebe) görevi. Ağların yakınsaması. Telekomünikasyon pazar yapısı, sosyoekonomik etkileri, hizmetler, standard kurumları, regülasyon ve yönetim politikaları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL514 Telsiz İletişim (Wireless Communications), (3+0)

Hücresel Yapı, Telsiz İletişim Sistemleri ve Standartları. Telsiz İletişimde Kanal Modelleri. Sönümleme ve Gölgeleme. Doppler Yayılımı. Kaskat Sönümlemeli Kanallar. Telsiz İletişim İçin Benzetim Teknikleri, Sayısal Modülasyon Teknikleri. Sönümlemeli Kanallardan Sayısal İletişim. Hata Performans Analizi. Sönümlemeli Kanallarda Kodlama. Çeşitleme Teknikleri: Alıcı/Verici Anten Çeşitlemesi. Çok Girişli Çok Çıkışlı (MIMO) Sistemler. Uzay-Zaman Kodlama. İşbirlikli Çeşitleme. Dik Frekans Bölmeli Çoğullama (OFDM). MIMO-OFDM. Çoklu Erişim Teknikleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL516E Mikrodalga Antenleri (Microwave Antennas), (3+0)

Mikrodalga antenleri ve tasarım problemleri. Devre Bağıntıları. Karşılıklılık teoremleri. Akım dağılımlarından ışıma. Dalga cepheleri ve ışınlar. Saçılma ve kırınım. Anten aydınlanması ve anten ışınlayıcı akımları. Mikrodalga dipol antenleri ve beslenmeleri. Yarık antenler. Doğrusal anten dizileri ve beslenmeleri. Huni antenler ve beslenmeleri. Mercek antenler. İnce demetli ve yelpaze demetli antenler. Demeti şekillendirilmiş antenler. Yansıtıcılar, Periyotlu yapılar, Dielektrik çubuk, helisel anten, mikroşerit antenler. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL520E Sayısal Video İşleme (Digital Video Processing), (3+0)

İmgeleme modelleri, uzamda-zamanda örnekleme ve örnekleme yapılarının dönüşümü. 2B ve 3B hareket kestirim teknikleri. Parametrik ve parametric olmayan hareket kestirim teknikleri. Çerçeve-tabanlı ve nesne-tabanlı video sıkıştırma metodları . Video iletim standartları. Video akışlama ve IP ye uygun video iletimi. Güncel uygulamalar: Mobil çoğuortam uygulamalrı, nesne takibi, içerik-tabanlı video indeksleme, arama ve getirme, video kopya sezimi- video parmakizi çıkarma, super çözünürlüklü video. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL523 Görüntüleme Radarları ve İşaret İşleme (Imaging Radars and Signal Processing), (3+0)

Mikrodalga görüntüleme kavramı ve yapay açıklık (YAR) teorisi, menzil ve çapraz menzil tanımları, radargörüntüleme sistemleri ve işaret işleme, dönen cisimlerin menzil ve çapraz menzil görüntülenmesi, odaklanmış yapay açıklıklı görüntüleme, tomografi kavramı, radar ve tomografi algoritmalarının benzeşimlerinin incelenmesi, görüntüleme radar çeşitlerinin incelenmesi (YAR, TYAR, Yere nüfuz eden radarlar (YNR) ve görüntüleme algoritmaları, yüksek çözünürlüklü radar görüntüleme yöntemleri (spektralkestirim, seyreklik gösterilimi), radar hedef sezim/sınıflama uygulamalari, MATLAB ortamında YAR/TYAR/YNR benzetimleri ve yüksek çözünürlüklü görüntüleme uygulamaları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL524E Hesaplamalı Elektromanyetik (Computational Electromagnetics), (3+0)

Elektromanyetik (EM) teori, elektromanyetik problemlerin sınıflandırılması, diferansiyeldenklemlerin çözümü için analitik yaklaşımlar. Diferansiyel ve integral denklem yöntemleri yardımı ile zaman ve frekans domeni problemlerinin sayısal çözümü. Sonlu farklar yöntemi, zamanda sonlu farklar yöntemi, moment metodu ve bu yöntemlerin özellikleri ve kısıtlamaları. Örnek EM promlemler üzerinde yöntemlerin uygulamaları. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL526 Uydu İletişim Sistemleri (Satellite Communication Systems), (3+0)

İletişim linklerinin analiz ve tasarımı. Frekanslar ve dalga yayılım. Temelband işaretleri, modülasyon ve kodlama. İletişim uyduları, çoklu erişim. Gezgin uydu haberleşmesi. Uydu sistemlerinde yazılım teknikleri, modelleme ve simülasyon. Geleceğe yönelik gelişmeler ve uygulamalar. Mevcut uydu sistemleri için tasarımlar. VSAT sistemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL606 Uyarlamalı İşaret İşleme (Principles of Adaptive Signal Processing), (3+0)

Giriş, Rastgele Süreçler, Rastgele Süreçlerin Modellenmesi, Wiener Filtresi, Lineer Öngörü, Levinson Algoritması, Kafes Filtreleri, Keskin İniş Algoritması, LMS Filtresi, LMS Filtresinin Uygulamaları, Kalman Filtresi, Kalman Filtresinin Uygulamaları [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL608E İzge Kestirim Yöntemleri (Spectral Estimation Methods), (3+0)

Klasik ve modern izge kestirim yöntemlerinin ayrıntılarıyla inceleneceği bu dersin içeriği şöyledir: Olasılık yoğunluk fonksiyonları; beklentiler; süreçler; öz-ilişki (correlation) ve öz-ortak değişinti (covariance) matris ve vektör manipülasyonları; ayrık-zamanlı rasgele sinyaller; enerji ve güç izgesel yoğunlukları. Parametrik olmayan İzgesel Kestirimler: Periyodogram; ortalama periyodogram, Blackman-Tukey yöntemi ve diğer geliştirilmiş periyogram yöntemleri (Bartlett, Welch, Daniell yöntemleri); Parametrik olmayan izgesel kestirimcilerin istatistiksel özellikleri; Rasyonel izgesel modeller-Öz-bağlanımlı izgesel kestirim; Hareketli ortalamalı izgesel kestirim; Öz-bağlanımlı hareketli ortalamalı izgesel kestirim; Yule-Walker eşitlikleri; parametre kestirim teknikleri; istatistiksel özellikler. Süzgeç-bankası tabanlı yaklaşımlar: Periyodogramın süzgeç-bankası açıklaması, Capon yöntemi, Capon ve AR yöntemler arasındaki ilişki. İleri kavramlar: Sinüzoidal parametre kestirimi, MUSIC, ESPRIT. Dizi Sinyal İşlemeye Giriş: Problem tanımlanması; hat izgesel kestirimi ile ilişki. Dizi Sinyal İşleme: Parametrik ve parametrik olmayan kestirim teknikleri; özellikleri. Uygulamalar: sualtı akustiği, sonar, radar sinyal analizi ve biyosinyal analizi ile ilişkili konular. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL612 Radar Kesit Alanı Kestirme ve Düşürme Teknikleri (Radar Cross Section Prediction and Reduction Techniques), (3+0)

Radar sistemleri, görünmezlik teknolojileri. Elektromanyetizmaya ilişkin temel kavram, ilkeler ve teoremlerin genel tekrarı. Radar Kesit Alanı (RKA) tanımları, görünmezlik teknolojileri. Radar yutucu malzemeleri. RKA analizinde kullanılan analitik/asimptotik, sayısal tekniklerin tanıtımı. RKA analizinde kullanılan ücretsiz/ticari yazılımlar, RKA ölçüm düzenekleri ve teknikleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

TEL618E Gezgin İletişimde İleri Kestirim Yöntemleri (Advanced Estimation Methods in Wireless Communications), (3+0)

Mobilitenin yüksek olduğu ortamlarda telsiz iletişim sistemlerinin uygulanmaya çalışılması fizikesel katmandaki kanal kestirimi, senkronizasyon, ve girişim yok etme gibi problemlerin çözümünün önemini arttırmaktadır. Bu derste yeni nesil telsiz haberleşme sistemleri fiziksel katmanında kullanılan ileri kestirim teknikleri, özellikle kanal kestirim, eşzamanlama, OFDM, çok-kullanıcılı sezme, girişim yok etme, CDMA ve alıcı yapıları içeren birçok fiziksel katman konuları ele alınır.

[Course Catalogue Form with ECTS Credits]