Uyarı:
 Bu sayfadaki bilgiler zamanla güncelliğini kaybedebilir, en güncel bilgiler için lütfen www.lee.itu.edu.tr adresini ziyaret edelim.

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

BYM 501E Biyomedikal Mühendisliğinin Temelleri (Fundamentals Of Biomedical Engineering), (3+0)

Biyomedikal Mühendisliğinde temel kavramlar, Vücuddaki Fizyolojik Sistemler, Fizyolojik büyüklüklerin algılanma yöntemleri, biyolojik sistemlerin modellenmesi, Biyomedikal mühendisliği alanında kullanılan temel düzenler, Biyolojik işaretlerin işlenmesi, Biyomedikal mühendisliği alanında son gelişmeler. [pdf-KIRIK LİNK]

BYM502 Fizyoloji (Physiology), (3+0)

İnsan vücudunun organizasyonu ve iç ortamın kontrolü, homeostasis, hücre ve hücre fonksiyonları, Kas hücreleri, eksitasyon ve kasılma, Kalb, kalb hastalıkları ve elektrokardiyografik yorum, Kan fiziği, Böbrekler ve vücut sıvıları, Solunum sistemi ve solunum kontrolü, Sinir sistemi ve bilgi iletimi, sinirsel kontrol, Özel duyular, Sindirim sistemi ve motor fonksiyonları, Hormonlar ve hormonal kontrol. [pdf-KIRIK LİNK]

KOM505E/KOM505 Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri (Probability Theory and Stochastic Processes), (3+0)

Rastlantı değiĢkenleri, dağılım fonksiyonları, olasılık ve yoğunluk fonksiyonları; çok boyutlu rastlantı değiĢkenleri, birleĢik dağılımlar, rastlantı değiĢkenlerinin fonksiyonları, koĢullu dağılımlar; beklenen değer, momentler ve iliĢkin kavramlar; moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar; bazı özel sürekli ve ayrık dağılımlar; rastlantı süreçleri ve sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan ve bağımsız süreçler, ergodiklik; Poisson, Wiener, Gauss, Markov süreçleri; raslantısal süreklilik, türev, integral kavramları; güç spektrumu kavramı. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

BYM 596 Seminer (Seminar), (2+0) Kredisiz

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında veya BYMekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili bir konu üzerine de olabilir. [pdf-KIRIK LİNK]


Güz Dönemi Seçimli Dersleri

BYM 503E Biyomedikal Optiğe Giriş (Introduction to Biomedical Optics), (3+0)

Giriş. Spektroskopi (SPY). EM ışıma-madde etkileşimi. Morötesi ve görünür dalga SPY. Rastgele ortamda dalga propagasyonu ve saçılım. Doku içinde ışık yayımı. Monte-Carlo yöntemi. Radiative transfer theory. Floresans spektroskopisi. Laser-doku etkileşimi ve ısı oluşumu. Uygulamalar, makale tartışması.[pdf-KIRIK LİNK]

BYM 509 Medikal Görüntüleme ve Analiz Teknikleri (Medical Imaging and Analysis Techniques), (3+0)

[pdf-KIRIK LİNK]

BYM515 Biyomalzemeler (Biomaterials), (3+0)

Biomalzemelere genel bir bakış, malzeme karakterizasyonu, bio uyumlu malzeme olarak kullanılan metal, seramik ve polimerik implant malzemeler, kontrollü ilaç salınımı, kompozitler, biyomalzemeye uygulanan biyolojik testler, yüzey özelliklerinin belirlenmesi ve olçüm teknikleri, yapısal özelliklerin değişiminin fizikokimyasal ve mekanik testlerle belirlenmesi, implanlarda doku uyumluluğu (yumuşak ve sert dokular için, örneğin deri, kan, kemik v.s.). [Course Catalogue Form pdf]

TEL519E Görüntü İşleme(Image Processing), (3+0)

Görüntü işlemenin temelleri, iki boyutlu işaret işleme, nokta işlemleri, iki boyutlu süzgeç tasarımı, ayrıt saptama, bölütleme, görüntü onarım yöntemleri. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Bahar Dönemi Zorunlu Dersleri

BYM504E Biyomedikal Görüntüleme Sistemleri (Biomedical Imaging Systems), (3+0)

Nükleer radrasyon ve radyoaktivite. Nükleer radyasyon deteksiyon ve ölçme tekniklerinin temelleri. Radyoterapi ve radyasyonun biyolojik etkileri. Medikal görüntü yapılandırma teknikleri. Bilgisayarlı tomografi. Ultrasonik görüntüleme. Nükleer magnetik rezonans teknikleri. Lazer uygulamaları. Termografi. [pdf-KIRIK LİNK]

BYM510E Biyolojik İşaretlerin İşlenmesi (Biological Signals Processing), (3+0)

Biyolojik işaretlerin oluşumu ve bunların genel karakteristikleri. Elektriksel, akustik, mekanik ve biyokimyasal kökenli biyolojik işaretler. Biyolojik işaretlerin algılanması. Biyolojik işaret işleme alanına bazı işaret işleme metodlarının uygulamaları; rasgele işlemler,dijital işaret işleme, frekans domeni analizi, zaman serileri analizi ve lineer öngörü, spektral kestirim,adaptif filtreleme ve şekil tanıma. [pdf-KIRIK LİNK]

BYM 596 Seminer (Seminar), (2+0) Kredisiz

Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci sunumları, tez çalışmaları kapsamında veya BYMekomünikasyon Mühendisliği ile ilgili bir konu üzerine de olabilir.[Course Catalog Form with ECTS Credit]

ELE514E Sistem Kuramı (System Theory), (3+0)

İçerik: Matematik temeller: Lineer uzaylar, lineer dönüşümler, normlu vector uzaylar, yakınsaklık. Sistemlerin aksiyomatik tanımı, durum geçiş ve çıkış fonksiyonları. Zamanla değişen lineer sistemler, durum geçiş matrisi, sıfır durum ve sıfır geçiş cevapları, İmpuls cevabı. Zamanla değişmeyen sistemler: Bir matrisin üsBYMi, matris fonksiyonları, kanonik biçimler, Transfer fonksiyon matris. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları, Lineer zamanla değişen/değişmeyen sistemler için kriterler, Gerçekleme, minimal gerçekleme problemi ve yöntemler, Çıkış ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirme, Tam ve indirgenmiş mertebeden gözleyici tasarımı. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]


Bahar Dönemi Seçimli Dersleri

BYM506E Tıpta Elektromagnetik Dalgalar (Electromagnetic Waves in Medicine), (3+0)

Giriş; Elektromagnetik temeller; Elektromagnetik dalgaların biyolojik etkileri; Elektromagnetik dalgalar ile maddelerin etkileşimi;Mikrodalga tomografisinin teorisi; Modelleme ve analiz; Yaklaşık ve iteratif yöntemler; Görüntüleme için kullanılan bilgisayar algoritmaları; Teorik ve deneysel sınırlamalar; Dokuların mikrodalga ile ısıtılması ve hipertermiya. [pdf-KIRIK LİNK]

BYM508 Biyomekanik ve Doku Biyomekaniği (Biomechanics And Tissue Biomechanics), (3+0)

Doğrusal viskoelastisitede temel konular, mekanik modeller, viskoelastik fonksiyonlar, Boltzmann sabiti, integraller, doğrusal viskoelastik malzemelerin dinamik davranışları, quasidoğrusal viskoelastisite. Dokuların karekteristik özellikleri, dokuların viskoelastik davranışının teorileri ve modelleri. Doku mekaniğinin klinik uygulamaları.[pdf-KIRIK LİNK]

BYM512E Tomografide Matematik Yöntemler (Mathematical Methods In Tomography), (3+0)

Bilgisayarlı tomografi: Radon dönüşümleri ve temel özellikleri. Örnekleme ve çözünürlük. Kötüdurumluluk ve doğruluk. Bazı görüntüleme algoritmaları. Eksik veri ile görüntüleme. Sınırlı açı problemi. Dış problem. İç problem. Kısıtlı kaynak problemi. Difraksiyon tomografisi: Tam ve yaklaşık çözümler. Born ve Rytov yaklaşımları. Terspropagasyon algoritması. Aritmetik görüntüleme teknikleri. Süperçözünürlük. Bilinen bir ortama gömülü cisimler. Bazı hibrit metodlar. Doğrultusu bilinen veya bilinmeyen silindirik cisimler. Gaussan-demetli tomografinin kullanımı ve demet parametrelerinin çözüme etkileri. [pdf-KIRIK LİNK]

BYM513 Biyomedikal Mühendisliğinde İleri Konular (Advanced Topics In Biomedical Engineering), (3+0)

Bu ders, bölümün veya değişik akademik kurumlardan gelecek misafir öğretim üyelerinin uzman oldukları alanlardaki son yenilikleri işleyerek programa katkı sağlamalarını amaçlamaktadır. Bu derste her yıl farklı ileri konuların ele alınması planlanmaktadır.[pdf-KIRIK LİNK]

BYM516E Tıbbi Bilişimin Temelleri (Basics of Biomedical Informatics), (3+0)

Tıbbi bilişim konusunda temel kavramlar. Tıpta bilgisayar destekli programlar, insan-bilgisayar arabirimi. Tıpta bilgisayar uygulamaları. Tıbbi kayıtlar, veri-tabanları, veri temsilleri, veri toplama ve sunumu. Biyolojik işaret işleme. Bilgi tabanlı sistemler. Tıpta yapay zeka. Tıpta karar ve analiz. Tıbbi bilişim sistemlerine giriş: Haberleşme ve ağlar. Tele-tıp ve İnternet uygulamaları. Tıbbi bilişimde ileri konular.[pdf-KIRIK LİNK]

TEL606 Uyarlamalı İşaret İşleme (Principles of Adaptive Signal Processing), (3+0)

Giriş, Rastgele Süreçler, Rastgele Süreçlerin Modellenmesi, Wiener Filtresi, Lineer Öngörü, Levinson Algoritması, Kafes Filtreleri, Keskin İniş Algoritması, LMS Filtresi, LMS Filtresinin Uygulamaları, Kalman Filtresi, Kalman Filtresinin Uygulamaları[Course Catalogue Form with ECTS Credits]