Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Lisans Ders İçerikleri (2017-2018 Güz Dönemi öncesi ders planındaki tüm EHB kodlu dersler)

Bu sayfada EHB kodlu 2017-2018 Güz Dönemi öncesi ders planındaki 
https://www.sis.itu.edu.tr/TR/ogrenci/lisans/ders-planlari/plan/EHB/201810.html
tüm EHB kodlu derslerin içerikleri bulunmaktadır. Sayfa içindeki katalog form pdf linklerindeki kodlar değiştirilerek MAT, FIZ gibi diğer derslerin de içeriklerine ulaşılabilir. 

Uyarı: Bu sayfadaki bilgiler güncelliğini kaybedebilir, en güncel bilgiler için lütfen www.sis.itu.edu.tr adresini ziyaret edelim.

2018 yılı sonrası EHMB ders içerikleri sayfaları için lütfen buraya tıklayınız.  

EHB101 / EHB101E Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş ve Mühendislik Etiği ( Introduction to Electronics and  Communication Engineering & Engineering Ethics) (2-0-0)

İçerik: Mühendislik kavramı, iş alanları, öğretim üyelerinin araştırma konuları, başarılı mezunların deneyimlerinin aktarımı. Etik kavramı, bilim ve mühendislikte etik. 
Description: The concept of engineering, working areas, research topics of faculty members, sharing experiences of the successful graduates. The concept of ethics, ethics in science and engineering. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB111 / EHB111E Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş ( Introduction to Electronics and Communication Engineering) (1-0-0)

İçerik: Mühendis kimdir? Elektroniğin tarihçesi, temel ölçü aletlerinin kullanılması, sayısal elektronik, biyolojik işaretler, biyolojik algılayıcılar, ölçme metodolojileri ve hataları, sayı sistemleri, mantık ve devreler, devre elemanları, mühendislik ve etik, etikdışı uygulama örnekleri, kalite ve mühendislik.
Description: Who is an engineer? The history of electronics, the usage of the basic measurement devices, digital electronics, biological signals, biomedical sensors, methodologies and errors of the measurement, numerical systems, logic and circuits, circuit elements, ethics in engineering, worst and best examples in engineering ethics, quality in design and implementation. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB211 / EHB211E Elektrik Devre Temelleri ( Basics of Electrical Circuits ) (3-0-0)

İçerik: Fiziksel devreler. Fiziksel devrelerde akım ve gerilimin ölçülmesi ve modellenmesi. Yük, akı, güç ve enerji fonksiyonlarının tanımı ve dalga biçimlerinin modellenmesi. Kirchoff yasaları: Akım ve gerilim denklemleri. Yük ve akı bağıntıları. Devre grafları. Garf matrisleri. İdeal devre elemanları. Fiziksel devre elemanlarının modellenmesi. Lineer olmayan devre elemanlarının küçük işaret modelleri. Elektrik devrelerinin sınıflandırılması. Lineer ve lineer olmayan direnç devrelerinin incelenmesi: Çevre akımları ve düğüm gerilimleri yöntemleri. Çarpımsallık, toplamsallık. Thevenin ve Norton teoremleri. Dinamik devrelerin incelenmesi: Durum değiskenleri yöntemi. Birinci ve ikinci mertebeden dinamik devrelerin çözümü.
Description: Electric circuits, Models and Circuits elements. Kirchhoff’s laws: Kirchhoff’s voltage law and Kirchhoff’s current law. Graph theory, element graph: Branch currents, branch voltages, Graph matrices. Tellegen Theorem and Conservation of energy. Two terminal elements: resistor, capacitor and inductor. Independent sources, dependent sources. Three terminal elements: Gyrator, transistor, transformer. Nonlinear elements Linearized models. Node voltage method and mesh current method for resistive circuits. Thevenin and Norton equivalent circuits. RLC circuits: First order and second order circuits. State equation and state variables for linear time invariant circuits. Solution of second order state equations. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB212 / EHB212E Elektromagnetik Alanlara Giriş ( Introduction to Computer and Information Systems ) (3-0-0)

İçerik: Vektör analizi, vektör diferansiyel operatörler, statik elektrik alan, elektrik potansiyel, iletken ve dielektrik ortamlarda elektrostatik alan, elektrostatik enerji, elektrostatik sınır koşulları, statik manyetik alan, vektör potansiyel, manyetik devreler, manyetik enerji, manyetik alana ilişkin sınır koşulları, yarı-statik alanlar, zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri
Description: Vector analysis, vectorial differential operators, static electric field, electric potential, electrostatic field analysis in conductors and dielectric media, electrostatic energy, electrostatic boundary conditions, magnetostatic field, vector potential, magnetic circuits, magnetic energy, magnetostatik boundary conditions, quasi-static fields, time varying fields and Maxwell equations [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB221 / EHB221E Elektrik Devre Temelleri Laboratuvarı ( Basics of Electrical Circuits Laboratory ) (0-0-2)

İçerik: Vektör analizi, vektör diferansiyel operatörler, statik elektrik alan, elektrik potansiyel, iletken ve dielektrik ortamlarda elektrostatik alan, elektrostatik enerji, elektrostatik sınır koşulları, statik manyetik alan, vektör potansiyel, manyetik devreler, manyetik enerji, manyetik alana ilişkin sınır koşulları, yarı-statik alanlar, zamanla değişen alanlar ve Maxwell denklemleri
Description: Introduction of multimeter, oscillator and oscilloscope and realization of the Kirchoff’s Laws; Modelling of multiple terminal circuit elements; Investigation of transient response in RC, RL ve RCL circuits; Investigation of steady state response in AC and DC circuits; Finding Thevenin-Norton equivalents of circuits; Investigation of Scaling, Superposition and Reciprocity Theorems [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB231 / EHB231E Elektronik I ( Electronics I ) (3-0-0)

İçerik: "Avometre, Osilatör ile Osiloskop Tanıtımı ve Kirchoff Yasalarının Gerçeklenmesi; Çok-uçlu Devre Elemanı Modelleme; RC, RL ve RCL Devrelerinde Geçici Rejimlerin İncelenmesi; Doğru ve Alternatif Akımda Sürekli Rejimlerin İncelenmesi; Devrelerin Thevenin-Norton Eşdeğerinin Bulunması; Çarpımsallık, Toplamsallık ve Karşılılık Teoremlerinin İncelenmesi"
Description: Computers, the usage of the computers in daily life, computer hardware and software, Operating systems, Input/Output and Storage, Web and the Internet, wired and wireless communication, Application softwares such as text editors, visualizations, spreadsheets, and databases, Error in computation, Introduction to scientific problem solving through algorithms. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB232 / EHB232E Devre ve Sistem Analizi ( Analysis of Circuits and Systems ) (3-0-0)

İçerik: Yüksek mertebeden dinamik devrelerde durum ve çıkış denklemleri. Durum geçiş matrisi ve özellikleri. Öz çözüm, zorlanmış çözüm ve tam çözüm. Sinüzoidal sürekli hal. Dinamik devrelerin ve sistemlerin durum ve çıkış denklemlerinin jw-domeninde elde edilmesi. Fazörler. Güç. Üç-fazlı sistemler. Dinamik devrelerin ve sistemlerin durum ve çıkış denklemlerinin s-domeninde elde edilmesi. Empedans ve admitans kavramı. Kararlılık ve Routh kriteri. Devre fonksiyonları ve parametreleri. Blok ve işaret akış diyagramları. Bode diyagramları.
Description: State and output equations of higher-order dynamic circuits. State transition matrix and properties. Zero-state, zero-input and total responses. Sinusoidal steady state. Finding the state and output equations of dynamic networks and systems in jw- domain. Phasors. Power. Three-phase systems. Finding the state and output equations of dynamic networks and systems in s-domain. Impedance and admittance. Stability and Routh Criteria. Network functions and parameters. Block and signal flow diagrams. Bode diagrams. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB252 / EHB252E İşaretler ve Sistemler ( Signals and Systems ) (3-0-0)

İçerik: İşaretlerin sınıflandırılması, temel işaretler, sistemlerin özellikleri ve sınıflandırılması, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin zaman bölgesi analizi, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Serileri, Sürekli-Zamanlı ve Ayrık-Zamanlı Fourier Dönüşümleri, doğrusal zamanla değişmez (DZD) sistemlerin frekans bölgesi analizi, örnekleme, z-dönüşümü ve uygulamaları.
Description: Classification of signals, basic signals, classification and properties of systems, time domain characterization of Linear Time Invariant (LTI) systems, Continuous-Time and Discrete-Time Fourier Series, Continuous-Time and Discrete-Time Fourier Transforms, frequency domain characterization of Linear Time Invariant (LTI) systems, Sampling. z-transform and its applications. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB262 / EHB262E Elektronik II ( Electronics II ) (3-0-0)

İçerik: Kuvvetlendirme ve kazanç kavramı, desiBell kavramı, gerilim kuvvetlendiricisi / akım kuvvetlendiricisi / geçiş iletkenliği devresi / geçiş direnci devresi modelleri, kuvvetlendirmede tranzistorun kavramsal işlevi. Tranzistorlu (BJT, MOSFET) devrelerin DC analizi. BJT ve MOSFET'in küçük işaret eşdeğeri, uç dirençleri. BJT ve MOSFET'li kuvvetlendiricilerin AC analizi: Temel kuvvetlendirici katların kazanç ve giriş/çıkış dirençleri, kaskat (doğrudan/kapasitif bağlı) kuvvetlendiricilerin analizi. Kaskod yapı, Darlington yapısı. Fark kuvvetlendiricisi, fark ve ortak işaret kazancı, ortak işareti bastırma oranı. Akım kaynakları, aktif yüklü devreler. İşlemsel kuvvetlendirici, ideal ve gerçek davranış, örnek bir İK'nin iç yapısı, İK'nin doğrusal ve doğrusal olmayan uygulamaları, idealsizliklerin davranışa etkisi.Güç kuvvetlendiricileri.
Description: Amplification and the gain concept, desiBell concept, voltage amplifier / current amplifier / transconductance circuit / transresistance circuit models, conceptual function of the transistor in amplification. DC analysis of transistorized (BJT, MOSFET) circuits. Small signal equivalents and terminal resistances of BJT and MOSFET. AC analysis of BJT and MOSFET amplifiers: Gain and input/output resistance of basic amplifier stages, analysis of cascade (direct/capacitively-coupled) amplifiers. Cascode structure, Darlington structure. Differential amplifier, differential and common-mode gains, common mode rejection ratio. Current sources, active-loaded circuits.Operational amplifier, ideal and practical behavior, internal structure of a sample OpAmp. Linear and non-linear applications of the OpAmp, effect of non-idealities on the behavior.Power amplifiers. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB311 / EHB311E Elektroniğe Giriş Laboratuvarı ( Introduction to Electronics Laboratory ) (0-0-2)

İçerik: Besleme gerilimi düzenleri, BJT ve MOSFET'in DC özelliklerinin çıkarılması, tranzistorlu kuvvetlendiriciler, işlemsel kuvvetlendiricilerin doğrusal uygulamaları, lojik kapılar ve ikili devreler, işleınsel kuvvetlendiricilerin doğrusal olmayan uygulamaları
Description: DC Power Supplies, DC characteristics of BJTs and MOSFETs, transistorised amplifiers, linear applications of operational amplifiers, lojic gates and flipflops, non-linear applications of operational amplifiers [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB312 / EHB312E Analog Elektronik Devreleri Laboratuvarı ( Analog Electronic Circuits Laboratory ) (0-0-2)

İçerik: Alçak frekans güç kuvvetlendiricileri, Analog tümdevre yapı blokları, BJT'li kuvvetlendiricilerin frekans ve darbe cevabı, Tranzistorlu kuvvendiricilerde geribesleme ve kararlılık, Geniş bantlı kuvvetlendiriciler, Alçak frekans osilatörleri, Aktif süzgeçler, PLL uygulamalan
Description: Low-frequency power amplifiers, Analog integrated circuits building blocks, Frequency and pulse response of BIT amplifiers, Feedback and stability in transistorized amplifiers, Broad-band amplifiers, Low-frequency oscillators, Active filters, PLL applications [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB313 / EHB313E Elektromagnetik Dalgalar ( Electromagnetic Waves ) (3-0-0)

İçerik: Maxwell denklemleri, Dalga olayı ve zamana bağlı dalga denklemi, Zamanda harmonik (Monokromatik) dalgalar,Fazör(Kompleks) gösterilim, Helmholtz denklemi ve çözümleri Monokromatik düzlemsel dalgalar, Polarizasyon, Düzlemsel dalgalara ilişkin yansıma ve kırılma problemleri, Dalga kılavuzları, Mod ve Kesim Frekansı Kavramları
Description: Maxwell’s equations, Wave concept and time dependent wave equation, Time harmonic waves, Phasor (complex) representation, Helmholtz equation and it’s solutions. Monochromatic plane waves. Polarization. Reflection and refraction of plane waves from planar boundaries. Wave-guides, Mode and cut-off frequency concepts. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB315 / EHB315E Sayısal İşaret İşleme ( Digital Signal Processing ) (3-0-0)

İçerik: Ayrık zamanlı sistemlere giriş ve sayısal işaret işleme: Ayrık zamanlı lineer sistemler, fark denklemleri, z-dönüşümleri, ayrık konvolusyon, kararlılık, ayrık zamanlı Fourier dönüşümü, analog-sayısal ve sayısal-analog dönüşümler, örnekleme. z-dönüşümü. Ayrık Fourier dönüşümü. Hızlı Fourier Dönüşümü. Sayısal süzgeç tasarımı ve gerçeklenmesi. İstatistiksel işaret işlemenin temelleri. Rasgele süreçler ve güç spektral yoğunluk. Wiener süzgeci. Uyarlamalı süzgeçlerin temelleri. En dik iniş ve LMS algoritmaları. Zaman-frekans analizinin temelleri. Kısa-zaman Fourier dönüşümü (KZFD). Spektrogram. Zaman-ölçek dönüşümlerine giriş ve dalgacık dönüşümleri.
Description: Introduction to discrete-time systems, and digital signal processing. Discrete time linear systems, difference equations, discrete convolution, stability. Discrete-time Fourier transform,analog-to-digital and digital-to-analog conversion, örnekleme. z-transform.Discrete Fourier transform (DFT). Fast Fourier transform (FFT). Digital filter design and implementation. Fundamentals of statistical signal processing. Random processes and power spectrum. Wiener filter. Fundamentals of adaptive filtering. Steepest descent and LMS algorithms.Fundamentals of time-frequency analysis. Short-time-Fourier Transform (STFT). Spectrogram. Introductionto time-scale analysis and wavelet transforms. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB322 / EHB322E Sayısal Elektronik Devreleri ( Digital Electronic Circuits ) (3-0-0)

İçerik: Genel kavram ve tanımlar, NMOS ve CMOS eviricilerin statik ve dinamik özellikleri, statik NOR ve NAND kapıları ile karmaşık kapı yapıları, anahtarlı lojik mimarisi, NMOS ve CMOS (TG) geçiş lojiği, ardışıl devre temel yapıları-flipfloplar, sayısal devrelerde senkronizasyon, dinamik sayısal devreler: domino, nora, zipper lojik yapıları, yarıiletken bellekler: salt-oku bellekler (ROM), statik ve dinamik yaz-oku belekler (SRAM ve DRAM), kapı dizileri (PAL, PLA, FPGA).
Description: Introduction and basic definitions, NMOS and CMOS inverters and their static and dynamic behaviors, NOR and NAND gates, complex static gates, pass logic (NMOS and CMOS), flip-flops, synchronization of digital electronic circuits, dynamic gates: cascading methods; domino, NORA, zipper logics, semiconductor memories: ROM, static and dynamic RAM, gate arrays: PAL, PLA, FPGA [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB332 / EHB332E Devre Sentezi ( Network Synthesis ) (3-0-0)

İçerik: Devre sentezi sorunu. Yaklaşıklık problemi ve frekans dönüşümleri, Genlik ve frekans normalizasyonu. Pasif devre sentezi: 1-kapılı pasif devre sentezi. Pozitif reel fonksiyonlar. LC, RC, RL, RLC devrelerinin sentezi: Cauer ve Foster devreleri. 2-kapılı pasif devrelerin sentezi: Pozitif reel matrisler. 2-uçluların sentezine indirgenmiş 2-kapılı devre sentezi. Basamaklı devre sentezi. Sıfır kaydırma yöntemi. Aktif devre sentezi: Ayrıştırma, katsayı eşleştirme ve işaret akış diyagramı yöntemleri. Modern aktif elemanlarla (akım taşıyıcı, OTA, opamp) aktif devre sentezi örnekleri
Description: Network synthesis problem. Filter approximation: Butterworth and Chebsyhev approximations, impedance and frequency normalization, Passive network synthesis: Positive real functions. Synthesis of LC, RC, RL, RLC networks: Cauer's and Foster's realizations. Synthesis of passive 2-ports, Positive real matrices, Synthesis of 2-ports converted to synthesis of 2-terminals. Ladder network synthesis: zero shifting technique. Active network synthesis: decomposition, coefficient matching and signal flow graph methods. Examples of active network synthesis using modern active devices (current conveyor, OTA, opamp) [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB335 / EHB335E Analog Elektronik Devreleri ( Analog Electronic Circuits ) (3-0-0)

İçerik: Frekans yanıtı: Bode eğrileri, alçak ve yüksek frekans yanıtları, transistör iç kapasiteleri, geçiş frekansı, Miller teoremi. Geniş bantlı kuvvetlendiriciler: Kazanç-bant genişliği çarpımı, kompanzasyon, kaskod kuvvetlendirici, fark kuvvetlendirici. Geribesleme: Tanımlar, türleri, devrelere etkileri. Negatif geribesleme türleri. Geribeslemeli kuvvetlendiricilerde kararlılık: Kriterler, Bode ve Nyquist analizi. Kuvvetlendiricilerin darbe yanıtı: Yükselme süresi, darbeüstü eğilmesi, çınlama. Osilatörler: Barkhausen kriteri, sinüs osilatörleri. Dolup boşalmalı osilatörler.
Description: Frequency response: Bode diagrams, low and high frequency responses, transistor internal capacitors, transition frequency, Miller theorem. Wideband amplifiers: Gain-bandwidth product, compensation, cascode amplifier, differential amplifier. Feedback: Definitions, types, effects, negative feedback topologies. Stability in feedback amplifiers: criteria, Bode and Nyquist analyses. Pulse response of amplifiers: Rise time, tilt, ringing. Oscillators: Barkhausen criterion, sinusoidal oscillators, relaxation oscillators. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB351 / EHB351E Analog Haberleşme ( Analog Communications ) (3-0-0)

İçerik: Haberleşme sistemlerine giriş, modülasyon türleri, iletişimdeki kısıtlamalar. Spektral analiz. Enerji ve güç spektral yoğunluğu. İşaretlerin doğrusal sistemlerden iletimi. Genlik modülasyonu (GM) türleri: Taşıyıcılı genlik modülasyonu, taşıyıcısı bastırılmış çift yan band modülasyonu, tek yan band modülasyonu, artık yan band modülasyonu. Genlik modülatörleri, demodülatörleri. Üstel modülasyon türleri: Frekans ve faz modülasyonu (FM, PM). Frekans modülatörleri, demodülatörleri. Frekans bölmeli çoğullama (FDM). GM radyo yayıncılığı, FM radyo yayıncılığı, süperheterodin alıcılar. Stereo FM. Televizyon yayıncılığı.
Description: Introduction to communication systems, modulation techniques, limitations in communication. Spectral analysis. Energy and power spectral density. Transmission of signals over linear systems. The amplitude modulation (AM) techniques: Carrier amplitude modulation, suppressed carrier double sideband modulation, single sideband modulation, vestigial sideband modulation. Amplitude modulators, demodulators. Exponential modulation techniques: Frequency and phase (FM, PM) modulation. Frequency modulators, demodulators. Frequency division multiplexing (FDM). AM radio broadcasting, FM radio broadcasting, superheterodyne receivers. Stereo FM. Television broadcasting. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB352 / EHB352E Sayısal Haberleşme ( Digital Communications ) (3-0-0)

İçerik: Örnekleme teoremi, Nyquist ölçütü, ideal, doğal ve düz tepeli örnekleme. Darbe modülasyonu türleri: Darbe genlik modülasyonu, darbe kod modülasyonu, kuantalama, delta modülasyonu, farksal darbe kod modülasyonu. Temelband veri iletimi: simgelerarası girişim, Nyquist kanalı, band verimliliği. İşaret uzayı analizi, hata analizi. İkili sayısal modülasyon türleri: İkili genlik kaydırmalı anahtarlama, ikili frekans ve faz kaydırmalı anahtarlama. Introduction to M-ary bandpass modulation, information and entropy.
Description: Sampling theorem, Nyquist criterion, ideal, natural and flat-top sampling. Pulse modulation techniques: Pulse amplitude modulation, pulse code modulation, quantization, delta modulation, differential pulse code modulation. Baseband data transmission: intersymbol interference, Nyquist channel, bandwidth efficiency. Signal-space analysis, error performance analysis. Binary digital modulation techniques: Binary amplitude shift keying, binary frequency and phase shift keying. M-li bant geçiren modülasyon, enformasyon ve entropi kavramlarına giriş. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB362 / EHB362E Mikrodalga Mühendisliği ( Microwave Engineering ) (3-0-0)

İçerik: TEM modlu transmisyon hatlarında akım ve gerilim dalgaları, frekans ve zaman domeni analizleri, enerji ve güç akışı, empedans uydurma, Smith Abağı, mikroşerit hatlar, hat üzerinde darbe yayılımı, S-parametreleriyle devre analizi prensipleri, mikrodalga radyo propagasyonunun temelleri ve antenlere giriş
Description: Current and voltage waves in TEM mode transmission lines, frequency and time domain analysis, power and energy flow, impedance matching. Smith Chart, microstrip lines, pulse transmission on lines. Basic principles of circuit analysis by S parameters. Basic properties of microwave radio propagation and introduction to antennas [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB372 / EHB362E Sayısal İşaret İşleme Tasarım ve Uygulamaları ( Digital Signal Processing Design and Applications ) (2-0-2)

İçerik: Sayısal programlamaya giriş (MATLAB kullanımı); ayrık zamanlı işaret ve sistemler; ayrık zamanlı evrişim (konvolüsyon); fark denklemleri ve geçiş davranışı; frekans ortamında zamanla değişmeyen sistem gösterimi ve uygulamaları; ayrık Fourier dönüşümü; hızlı Fourier uygulamaları; istatistiksel işaret işlemeye giriş; izge kestirim yöntemleri; süzgeç tasarımları; yapay ve gerçek veri kullanımıyla tasarım, algılama, kestirim uygulamaları.
Description: Introduction to digital programming (MATLAB); discrete-time signals and systems; discrete-time convolution; difference equations and transient behavior; systems and frequency domain representation of linear-time invarient systems; frequency responses; discrete-time Fourier transform (DTFT) and discrete Fourier transform (DFT); fast Fourier transform (FFT) and its applications; introduction to statistical signal processing; spectral estimation; filter design; simulations and applications with real data. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB405 / EHB405E Analog Tümdevreler ( Analog Integrated Circuits ) (3-0-0)

İçerik: Temel tümdevre yapı blokları: Akım ve gerilim kaynakları, besleme gerilimi ve sıcaklıktan bağımsız kutuplama. Temel kuvvetlendirici yapıları. İşlemsel kuvvetlendiriciler: Temel yapılar, temel performans parametreleri. Tümdevre osilatör yapıları. Analog çarpma devreleri. Analog MOS yapı blokları: Akım kaynakları, kuvvetlendirici yapıları, MOS işlemsel kuvvetlendiriciler, geçiş iletkenliği kuvvetlendiricileri (OTA), akım taşıyıcılar, analog çarpma devreleri, osilatörler, D/A ve A/D çeviriciler.
Description: Basic building blocks: Current and voltage sources, supply voltage and temperature independent biasing. Basic amplifier structures. Operational amplifiers: Basic structures, basic performance parameters. Integrated oscillator structures. Analog multipliers. Analog MOS building blocks: Current sources, amplifier stages. MOS operational amplifiers, OTAs, current conveyors, analog multipliers, oscillators, D/A and A/D converters. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB408 / EHB408E Telsiz Haberleşme Ağları ( Wireless Communication Networks ) (3-0-0)

İçerik: Telsiz haberleşme ağları ve gezgin hesaplamaya giriş. Ağ mimarisi ve birimleri. Açık sistemler arabağlaşımı (OSI) referans modeli: Fiziksel katman kavramlarının tekrarı, ortam erişim kontrolü (MAC), şebeke ve taşıma katmanları. Servis kalitesi (QoS), güvenlik ve kimlik kontrolü yönetimi. Telsiz haberleşme ağlarında gezginlik desteği ve gezgin hesaplama. Ağ performansının değerlendirilmesi. Telsiz yerel alan ağ sistemleri. Uygulamalar ve görünüm.
Description: Introduction to wireless communication networks and mobile computing. Network architectures and components. Open system interconnection (OSI) Reference Model: Revision of physical layer concepts, medium access control (MAC), network and transport layers. Quality of service (QoS), security and authentication management. Mobility support and mobile computing in wireless communication networks. Network performance evaluation. Wireless local area network systems. Applications and outlook. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB412 / EHB412E Sayısal Sistemler Laboratuvarı ( Digital Systems Laboratory ) (3-0-0)

İçerik: Kombinezonsal devre analizi ve sentezi, MSI kod çözücüleri, çoğullayıcıları ve kodlayıcıları ile kombinezonsal devre sentezi ve analizi, Toplama, çıkarma ve karşılaştırıcı devrelerinin blok yapılarla tasarımı, senkron ardışıl devrelerin analizi ve sentezi, asenkron ve senkron sayıcılar.
Description: Combinational circuit analysis, MSI Decoders, and Multiplexers, Combinational circuit analysis and synthesis using multiplexers and decoders, design of the adders, subtractors and comparators using block elements, Analysis and Synthesis of synchronous sequential circuits, synchronous and asynchronous counters [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB413 / EHB413E Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı I ( Very Large Scale Integrated Circuit Design I ) (3-0-0)

İçerik: Tümdevre üretim sürecine genel bakış, Tümdevre elemanlarının kesit incelenmesi, Cadence Tasarım ortamının tanıtımı, tasarım akışı, tasarım kütüphanesi, devre şeması çizimi, analog devre benzetimi, devre serim çizimi, serim kontrolü ve analog serim benzetimi, pasif tümleşik eleman modelleri (direnç, kapasite, endüktans), aktif tümdevre eleman modelleri (mosfet, diyot, BJT), duyarlılık ve nonlineerlik analizleri, analog temel yapı bloklarının transistor düzeyi tasarımı (kuvvetlendirici, gerilim referansı vs…)
Description: IC fabrication process overview, device cross sections, introduction to Cadence design environment, Design flow, design library, schematic entry, analog circuit simulation, layout drawing, layout checks, post layout simulation, passive integrated device models(resistor, capacitor, inductor), active integrated device models (mosfet, diode, BJT), sensitivity and nonlinearity analysis, transistor level design of basic analog building blocks (amplifiers, voltage references, etc…) [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB414 / EHB414E Mikroelektronik Analog Devre Tasarımı ( Microelectronic Analog Circuit Design ) (3-0-0)

İçerik: İşlemsel kuvvetlendiricilerin karakteristikleri ve davranışsal modelleri, OTA, op-amp ve işlemsel akım kuvvetlendirici konfigurasyonları, güç katları. Kuvvetlendirici spesifikasyonları, CMOS ve BiCMOS tasarım kriterleri, elektriksel ve fiziksel tasarım. Diğer mikroelektronik analog devreler: Komparatörler, analog çarpıcılar, osilatörler
Description: Characteristics and behavioral models of op-amps. OTA, op-amp and operational current amplifier configurations. Power stages. Amplifier specifications. CMOS and BiCMOS design criteria, Electrical and physical design. Miscellaneous microelectronic analog circuits: Comparators, analog multipliers and oscillators. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB415 / EHB415E Veri Haberleşmesi ( Data Communication ) (3-0-0)

İçerik: Veri iletim ortamları. Temel band veri iletimi. Modemler ile veri iletimi. Arabirimler ve protokollar. xDSL erişim teknolojileri. Veri şebekeleri ve mimarileri. Internet, TCP/IP. OSI referans modeli ve protokoller. Paket bağlaşmalı sistemler. Lokal alan şebekeleri (LAN’lar). Telsiz veri iletim uygulamaları. Geniş bandlı şebekeler. Veri haberleşmesinde kalite unsurları: güvenlik, güvenilirlik, elde edilebilirlik, sürdürülebilirlik.
Description: Data transmission media. Baseband data transmission. Modems for data transmission. Interfaces and protocols. xDSL access technologies. Data networks and architectures. Internet, TCP/IP. OSI reference model and protocols. Packet switching systems. Local Area Networks (LAN’s). Wireless data communication applications. Broadband networks. Data communication quality: security, reliability, availability and maintainability. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB416 / EHB416E Yüksek Frekans Elektroniği ( High Frequency Electronic ) (3-0-0)

İçerik: Analog ve Sayısal Modülasyon türlerine kısa bakış, Gürültünün sınıflandırımı; Beyaz gürültü türleri, ısıl ve Saçma Gürültü. Gürültü Band Genişliği tanımı. BJT, MOSFET ve JFET’lerde gürültü kaynakları. Gürültü Sayısı ve Gürültü-Sıcaklığı tanımları. Elektronik Dizgelerde Bozulum, 2. ve 3.mertebe IMD, Kesişim ve 1dB Bastırım noktaları tanımları.Resonans devreleri ve empedans uyumlaştırıcılar. RF Osilatörler; Genel Osilatör Analizi,BJT ve FET osilatör örnekleri. GDO örnekleri. Akortlu kuvvetlendiriciler. Ardışıl bağlı Akortlu Kuvvetlendiriciler. Kararlılık sorunu
Description: An overwiev on Analogue and Digital Modulation types. Classification of the Noise, Types of white Noise, temperature and Shot noise, Noise Bandwidth Definations. Noise sources in BJT, MOSFET and JFET.Noise-Figure and Noise-Temperature definations.Distortion in electronic systems. 2nd and 3rd order IMD. Intercept and 1 dB compression points definations. Resonant circuits and Impedance transformers. RF Oscillators; General oscillator analysis. BJT and FET oscillator circuit examples. VCO examples. Tuned Amplifiers, Cascaded Tuned Amplifiers. Stability problem in Tas. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB417 / EHB417E RF Mikroelektronik Devreleri ( RF Microelectronics ) (3-0-0)

İçerik: YF Telsiz iletişim teknolojilerinin tanıtımı, YF Tasarımında temel kavramlar,Verici/Alıcı mimarisi, Düşük Gürültülü Kuvvetlendirici ve Karıştırıcı devreleri, YF-TD’lere uygun Osilatör yapıları, TD Sentezleyicileri için temel öbekler.
Description: Introduction to Wireless Technologies. Basic Concepts in RF Design, Transceiver Architectures, Low Noise Amplifier and Mixer Circuits, RF-IC Oscillator structures, Basic blocks for IC Synthesizers . [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB418 / EHB418E RF Elektroniği Uygulamaları ( RF Electronics Applications ) (3-0-0)

İçerik: Radyo frekans telsiz iletişim teknolojilerinin temelleri; yüksek frekanslı devre sistemlerdeki temel kavramlar; aktif ve pasif devre tasarımı üzerine örnekler: Mikroşerit yapılı süzgeçler, düşük gürültülü kuvvetlendirici yapıları, AM ve FM modülatör/demodülatör devreleri, PLL sentezleyiciler; Sistem tasarımları: Radarlar, uzaktan algılama uygulamaları, radyo bağlantı sistemleri
Description: Fundamentals of radio communication systems; Basic concepts on high frequency systems and devices; Active and passive circuit design examples: Microstrip filters, LNA, AM and FM modülatör/demodulator circuits, PLL synthesizer; System design applications: Radars, remote sensing, radio link [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB419 / EHB419E Sayısal Sistem Tasarımı ( Digital System Design ) (3-0-0)

İçerik: Bazı Kombinezonsal devre elemanları (Veri dağıtıcı, veri toplayıcı, adres kod çözücü, genlik karşılaştırıcı), Senkron ardışıl devrelerde durum indirgeme ve kodlama, üniversal ardışıl devreler, kaydediciler, kaydediciler arası transfer, sayıcılar, pertürbasyon tekniği, frekans bölücüler, algoritmik akış graflarından yaralanarak ardışıl devre tasarımı, tümleme, tümlemeden yararlanarak çıkarma işleminin toplamaya dönüştürülmesi, aritmetik işlem blokları
Description: Some combinational circuit elements, state reduction and state assignment for synchronous sequential circuits, universal sequential circuits, registers, common bus, and transfer between registers, counters, perturbation technique, frequency dividers, realization of sequential circuits using algorithmic state machine charts, complements, subtraction using complements, arithmetic circuit blocks. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB420 / EHB420E Yapay Sinir Ağları ( Artificial Neural Networks ) (3-0-0)

İçerik: Biyolojik sinir sistemleri. Yapay Sinir Ağlarının (YSA'nın) tanımı. Eğiticili ve eğiticisiz öğrenme. Eğri uydurma. YSA mimarileri. En küçük karesel ortalama öğrenme kuralı. Algılayıcılar. Algılayıcı öğrenme kuralı. Hebbian öğrenme kuralı. Gradyan inmesi öğrenme kuralı. Çok-katmanlı algılayıcı tasarımı. Geriye-yayılım algoritması. Çok-katmanlı algılayıcıların istatistiksel analizi. Radyal taban fonksiyonlu YSA. Kohonen'in öz-düzenlemeli haritası. YSA'nın Uygulamaları : Beyin modelleme, mühendislik uygulamaları, vs.
Description: As a motivation, biological neural systems. Definition of Artificial Neural Networks (ANNs). Supervised and unsupervised learning. Curve fitting. ANNs architectures. Least mean square learning rule. Perceptrons. Perceptron learning rule. Hebbian learning rule. Gradient descent learning rule. Multi-layered perceptron design. Back propagation algorithm. Statistical analysis of multi-layered perceptrons. Radial basis functions artificial neural networks. Kohonen’s self-organizing map. ANNs applications: Brain modeling, engineering applications, etc. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB421 / EHB421E Tıp Elektroniğine Giriş ( Introduction To Medical Electronics ) (3-0-0)

İçerik: Aksiyon potansiyelinin oluşumu, özellikleri ve iletimi. Fizyolojik işaretlerin genel özellikleri: elektriksel kökenli fizyolojik işaretler ve değerlendirilmeleri. Elektronörografi, elektromiyografi, elektrokardiyografi, elektroensefolografi, uyarılmış potansiyeller, elektroretinografi ve elektrookulografi. Diğer fizyolojik işaretlerin ölçülmesi: Kan basıncı, kan hacmi, kan akışı, kalp çıkışı, kalp sesi ölçümleri.
Description: The origin of the action potential, bioelectrical sources, and the main properties of biolectrical signals: Electroneurography, electromyography, electrocardiography, electroencephalography, evoked potentials, electroretinography and electrooculography. Origin and properties of other physiological parameters and their measurements: blood pressure, blood volume, blood flow, cardiac output, heart sound measurements. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB422 / EHB422E Biyolojik İşaretlerin Oluşumu ve Algılama Yöntemleri ( The Origin and Sensing Methods of Biological Signals ) (3-0-0)

İçerik: İnsan fizyolojisine giriş: Hücrenin elektriksel davranışı, aksiyon potansiyelinin oluşumu; biyoreseptörler; sinir, kas, kalp ve dolaşım, solunum, sindirim, boşaltım ve endokrin sistemleri; özel duyu organları, insan vücudundaki sistemlerin çalışması sırasında oluşan biyolojik işaretler. Biyolojik işaretlerin algılanması ve ön işleme: Biyolojik işaretlerin özellikleri, biyolojik işaretlerin analog işlenmesinde kullanılan temel kuvvetlendiriciler ve bunlarla gerçekleştirilen temel devreler, enstrumantasyon kuvvetlendiricisi; elektrotlar, özellikleri ve çeşitleri; tıp elektroniğinde kullanılan dönüştürücüler, özellikleri ve kullanılma yerleri; değişken dirençli, kapasitif, endüktif, piezoelektrik, elektromagnetik dönüştürücüler, sıcaklık dönüştürücüleri; dönüştürücü kuvvetlendiricileri ve kalibrasyonları.
Description: "Introduction to human physiology: The cell and its function, origin of the action potential; bioreceptors; nervous, muscular, cardiovascular, respiratory, gastrointestinal, urinary and endocrin systems; the special sense organs; biological signals originated from human systems. Sensing and preprocessing of biological signals: Characteristics of biological signals, the basic amplifiers and basic circuits used for analog processing of biological signals, instrumentation amplifier; electrodes, features and applications; resistive, capacitive, inductive, piezoelectric, electromagnetic and termic transducers; transducer amplifiers and their calibration." [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB424 / EHB424E Ses Ötesi ve Tıp Alanındaki Uygulamaları ( Ultrasound and Applications in Medıcıne ) (3-0-0)

İçerik: Sesötesi (ultrasonik) dalgaların propagasyonunda temel kavramlar; dalga denklemi, karakteristik empedans, difraksiyon, saçınım, odaklama, Doppler olayı, sesötesi dalgaların üretilmesi ve deteksiyonu. Hız ve zayıflama ölçüm yöntemleri. Sesötesi dalganın doku ile etkileşimi. Görüntüleme amacıyla kullanılan yöntemler: A ve M modu görüntüleme, statik ve dinamik (gerçek zaman) B modu görüntüleme. Üç boyutlu görüntüleme. Sesötesi yardımıyla dokuların karakterizasyonu, ses ötesi dalgaların biyolojik etkileri ve tedavi alanındaki uygulamaları.
Description: Basic features of ultrasound propagation; wave equation, characteristic impedance, diffraction, scattering, focusing, Doppler effect, generation and detection of ultrasound, velocity and attenuation measurement techniques. Interaction of ultrasonic waves with tissue. Imaging methods: A and M mode imaging, static and dynamic (real time) B mode imaging, three dimentional imaging, tissue characterization with ultrasound, biological effects of ultrasound, applications of ultrasound in therapy. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB425 / EHB425E Çok Geniş Ölçekli Tümdevre Tasarımı II ( Very Large Scale Integrated Circuit Design II ) (3-0-0)

İçerik: Sayısal dünyaya genel bir bakış, sayısal tasarım metotları, Verilog donanım tanımlama dilinin temelleri, Xilinx ISE ile sayısal devre sentezi ve benzetimi, Xilinx Spartan 3 Verilog örnekleri, Cadence NCLaunch ile davranışsal benzetim, Cadence RTL Compiler ile HDL sentezi, Cadence Encounter ile sayısal devrelerin otomatik serimi, İleri sayısal devre tasarımı (filtreler, hafıza blokları, IO blokları, vs… )
Description: Introduction to digital world, digital design methodologies, basics of Verilog HDL, digital circuit synthesis and simulation with Xilinx ISE, Verilog examples with Xilinx Spartan 3, behavioral simulation using Cadence NCLaunch, HDL synthesis using Cadence RTL Compiler, Place and Route using Cadence Encounter, Advanced Topics in digital design (filters, memory blocks, IO blocks, etc…) [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB426 / EHB426E Mikroelektronik Analog Sistem Tasarımı ( Microelectronic Analog System Design ) (3-0-0)

İçerik: Analog süzgeç tipleri ve frekans cevabı spesifikasyonları. Aktif RC, Gm-C ve SC süzgeç yapıları. Analog süzgeçlerin elektriksel ve fiziksel tasarımı: Süzgeç elemanları, parazitik etkiler, kırmık üzerinde ayar, gürültü ve ofset. Veri çeviricilerinin tasarımı: DAC ve ADC. Tümleşik analog sistem tasarımı örnekleri
Description: Types of analog filters and their frequency-response specifications. Active RC, Gm-C and SC filter configurations. Electrical and physical design of active filter circuits: Components, parasitics, on-chip tuning, noise and offset. Data converter design: DAC and ADC. Examples of integrated analog system design. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB427 / EHB427E Mikroelektronik Teknolojisi ( Microelectronics Technology ) (3-0-0)

İçerik: Mikroelektronik teknolojisinin tarihçesi. Planer teknoloji. Mikro-litografi. İnce filmler; buharlaştırma, tozutma ve kimyasal buhardan yoğuşturma teknikleri. Silisyumun ısıl oksitlenmesi. Katkılama yöntemelri; difüzyon, iyon ekme ve epitaksi. Süreç içi ölçme ve değerlendirme teknikleri. Süreç simülasyonu: SUPREM. Süreç tasarımı; jonksiyon izolasyonlu bipolar tümdevre ve CMOS tümdevre üretim süreçleri. Kılıflama. Sağlam ürün oranı analizi.
Description: Brief history of the microelectronics technology. Planar technology. micro-litography. Thin films; Evaporation, sputtering and CVD techniques. thermal oxidation of silicon. Doping techniques; diffusion, ion implantation and epitaxy. ın process measurement and evalution techniques. Proess simulation; SUPREM. Process design: junction isolated bipolar IC and CMOS IC fabrication processes. Packaging. Yield analysis [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB428 / EHB428E Endüstriyel Elektronik ( Industrial Electronics ) (3-0-0)

İçerik: İşlemsel kuvvetlendiricilerin doğrusal ve doğrusal olmayan uygulamaları, OTA uygulamaları, enstrümantasyon kuvvetlendiricisi. Güç Kaynakları: Sabit ve ayarlanabilir gerilim regülatörü tümdevreleri ile güç kaynağı tasarımı, anahtarlamalı güç kaynaları (DC-DC çeviriciler). Güç MOS tranzistoru ve uygulamaları, Algılayıcılar.
Description: Linear and nonlinear applications of operational amplifers, OTA applications, instrumentation amplifiers. Power Supplies: Design with linear regulator ICs, switched mode power supplies. Power MOSFET and its applications, Sensors. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB429 / EHB429E Haberleşme Elektroniği Devreleri ( Communication Electronics Circuits ) (3-0-0)

İçerik: Sıklık Dönüştürücü ve Karıştırıcı olarak kullanılan devreler. Doğrusal RF Güç Kuvvetlendiriciler ; A ve B Sınıfı çalışımlar, Yüksek Verimli Eğrisel Güç Kuvvetlendiricileri; Gerilim ve Akım Anahtarlamalı D-Sınıfı çalışım,E ve F –Sınıfı çalışımlar, EKÇ Devreleri ve Sıklık Sentezleyiciler;Çift-Mod Bölücü Türü ve Sayısal Sıklık Sentezleyiciler
Description: Circuits which are used as Frequency Converters and Mixers, Linear RF Power Amplifiers; Class-A and B operations, High Efficiency Non-Linear Power Amplifiers; Voltage and Current Switching Class-D operation, Class-E and F operations, PLL Circuits and Frequency Synthesizers; Dual-Mode Divider Type and Digital Frequency Synthesizers [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB430 / EHB430E Radyo Televizyon Sistemleri ( Radio-Television Systems ) (3-0-0)

İçerik: Alıcı yapıları, frekans değiştirmeli alıcılar, seçicilik, duyarlık, hayal frekans etkileri, bozulmalar; genlik ve frekans modülasyonlu yayın sistemleri ve ilkeleri, çok taşıyıcılı sistemler ve OFDM; görüntü iletişim temelleri, tarama, senkronizasyon, renk, video işaretler ve yapıları, resim bozulmaları, sayısallaştırma, sayısal video işaret işleme ilkeleri, çok boyutlu örnekleme, sıkıştırma teknikleri, MPEG2, H264AVC, yüksek çözünürlüklü TV yöntemleri, karasal, kablo ve uydu dağıtım ilkeleri, DVB/S-C-T.
Description: General receiver principles, superheterodyne receivers, selectivity, sensitivity, image frequency, receiver distortions. AM & FM broadcasting principles and systems, multiple carrier techniques and OFDM; principles of video communications, scanning, color, signal formats,picture artifacts, sampling and quantization of video signals, digital processing of video, video compression, MPEG2, H264AVC, advanced TV systems, terrestrial, satellite and cable delivery of video signals, DVB/S-C-T. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB431 / EHB431E Sayısal Haberleşme Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları ( Design and Applications of Digital Communication Systems ) (2-0-2)

İçerik: Hata Performansı, Kanal Kodlama ve Kod Çözme, Hat Kodlama ve Kısmi Yanıtlı İşaretleşme, Kanal Dengeleme, Kanal Modelleme, Sayısal Modülasyon ve Demodülasyon, Modemler, Sayısal Bağlaşma ve Santraller, Haberleşme Protokolleri ve Ağları, Telsiz Haberleşme, Yayılmış Spektrumlu Haberleşme ve Kod Bölmeli Çoklu Erişim, DSL Teknikleri.
Description: Error Performance, Channel Coding and Decoding, Line Coding and Partial Response Signaling, Channel Equalization, Channel Modeling, Digital Modulation and Demodulation, Modems, Digital Switching and Central Office, Communication Protocols and Networks, Wireless Communications, Spread Spectrum Communication and Code Division Multiple Access (CDMA), DSL Techniques [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB432 / EHB432E Mikroişlemci Sistemleri Tasarımı ( Microprocessor System Design ) (3-0-0)

İçerik: Mikroişlemci tabanlı sayısal sistemlerin ve alt birimlerinin yazılımsal ve donanımsal tasarımı. Mikroişlemcili sistemlerde yan birimler; paralel/seri iletişim ara birimleri, zamanlayıcı/sayıcı tümdevreler, bellek elemanları, analog/sayısal ve sayısal/analog çeviriciler ile evrensel lojik elemanlarının tanıtım ve kullanımı. Tek tümdevreli mikrodenetleyiciler ve çoklu mikroişlemcili sayısal sistemler. Sayısal süzgeç gerçekleme. Donanım ve yazılım tabanlı sayısal sistem uygulamaları.
Description: "Software and hardware design of microprocessor-based systems and system components. Microprocessor peripherals; description and applications of parallel/serial communication interface units, integrated timer/counter circuits, memory elements. A/D and D/A converters, universal logic elements. Single-chip microcontrollers and multiprocessor digital systems. Realization of digital filters." [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB433 / EHB433E Sayısal Filtreler ve Sistemler ( Digital Filters and Systems ) (3-0-0)

İçerik: Ayrık (hızlı) Fourier dönüşümü ile filtreleme. Sayısal filtrelerin tasarım ilkeleri ve gerçeklenebilirlik sorunu. Sonlu implus yanıtlı filtre tasarımı: i) lineer fazlı filtreler, ii) pencereleme, iii) frekans örnekleme, iv) optimal filtre tasarım yöntemleri. Sonsuz implus yanıtlı filtre tasarımı. i) nümerik entegrasyon yöntemleri, ii) impuls değişmezlik yöntemleri, iii) uyumlulaştırılmış Z-dönüşüm yöntemi. En küçük karelere dayalı filtre tasarımı: i) Pade yaklaşımı, ii) FIR Wiener filtresi. Sistem tanımlama, ters-filtre tasarımı, öngörüm. Yazılım gerçeklemeleri yolu ile işaret işlemeye uygulamaları. Ayrık-zamanlı sistemlerin durum gösterilimi. Gözlenebilir, yönetilebilir kanonik biçimler. Yönetilebilirlik, gözlenebilirlik, kararlılık. Kontrol sistem tasarım yöntemleri. Durum geribeslemesi ile sistem tasarımı (kutup yerleştirme). Durum kestirici tasarımı. Optimal kontrol sistem tasarımı.
Description: Filtering by discrete (fast) Fourier transformation. Design aspects of digital filters and realization problem finite impulse filter design methods. Finite impulse filter design, i) linear phase filters, ii) windowing, iii) frequency sampling, iv) optimal filter design methods. Infinite impulse response filter design: i) numerical integration methods, ii) impulse invariance methods, iii) bilateral Z-transformation method. Filter design based on least-squares method: i) Pade method, ii) FIR Wiener filter. System identification, inverse-filter design, prediction. Signal processing applications using software realization. State-space representation of discrete time systems. Observable, controllable canonical representation. Controllability, observability, stability. Methods to design control systems. System design by state feedback (pole implementation). State observer design. Design of optimal control systems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB434 / EHB434E Lineer Olmayan Devreler ve Sistemler ( Nonlinear Circuits and Systems ) (3-0-0)

İçerik: Dinamik sistem tanımı, sürekli ve ayrık zaman sistemleri, fark denklemleri, differansiyel denklemler.Yörünge, durum portresi, değişmez küme, değişmez kümenin kararlılığı. Dinamik sistemlerin eşdeğerliliği, Denge noktası ve sabit noktanın topolojik sınıflandırılması, sürekli ve ayrık zamanda hiperbolik denge noktası. Topolojik eşdeğerlilik. Dallanma, dallanma diyagramları, dallanmalar için topolojik önörnek. Çeşitli yerel dallanmalar ve dallanma koşulları. Homoklinik dallanma, ayrık zamanlı sistemlerde sabit ve periyodik çözümler, kaosa ilişkin kimi kavramlar, Devaney tipi kaos, Lyapunov üsteli,bağlantılı dinamik sistemler. XPPAUT.
Description: Definition of dynamic systems, continuous and discrete time systems, difference equations and differential equations. Trajectory, phase portrait, invariant sets, stability of invariant sets. Equivalence of dynamical systems, topological classification of equilibrium points and fixed points, hyperbolic equilibrium point for continuous and discrete time systems. Topological equivalence. Bifurcation and bifurcation diagrams, topological normal forms for bifurcations. Various local bifurcations and conditions for them.Homoclinic bifurcation, periodic solutions of dicscrete time systems, some definitions for kaos, Devaney’s system, Lyapunov exponantial, connected dynamical systems. XPPAUT. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB435 / EHB435E Mühendislik Sistemlerinin Analizi ( Engineering Systems Analysis ) (3-0-0)

İçerik: Mühendislik sistemlerine genel bir bakış, elektrik sistemlerinden farklı olan , mekanik hidrolik, elektromekanik gibi sistemler ve bu sistemlerde kullanılan elemanlar. Farklı mühendislik sistemlerindeki elemanların elektrik sistemlerindeki direnç kapasite endüktans ve ideal elemanlara benzetilip modellenmesi. Elektrik devresi olarak temsil edilen problemin devre analiz yöntemleri ile analizi, lineer olmayan elemanların varlığı durumunda sistemin kararlılığı ve analizine yönelik yöntemlerin tanıtılması.
Description: General overview of engineering systems. Engineering systems other than electrical systems: mechanical, hydraulic, electro mechanical and thermal systems. Application of the methods developed for the analysis of the electrical circuits to these engineering systems. System components and modeling. Non energical multiport components (transducer) and the developed models. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB436 / EHB436E Sayısal Sistem Tasarımı Uygulamaları ( Digital Systems Design Applications ) (0-2-2)

İçerik: FPGA mimarisi, FPGA ile tasarım teknikleri, SSI elemanlarının FPGA’da gerçeklenmesi, MSI elemanlarının FPGA’da gerçeklenmesi, Boole fonksiyonlarının farklı gerçeklemeleri, FPGA üzerinde kombinezonsal devre gerçeklenmesi, Temel bellek elemanları, Senkron Ardışıl Devrelerin FPGA üzerinde gerçeklemesi, FPGA üzerinde farklı sayısal sistem tasarım uygulamaları
Description: FPGA Architecture, design techniques using FPGA, realization of the SSI elements on FPGA, realization of MSI elements on FPGA, different realization of Boolean functions, realization of combinational circuits on FPGA, basic memory components, realization of sequential circuits on FPGA, Different digital system design applications on FPGA. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB437 / EHB437E Biyomedikal Düzenler ( Biomedical Devices ) (3-0-0)

İçerik: Elektrik akımının fizyolojik etkileri ve elektriksel güvenlik. Mikroişlemcili ölçüm ve değerlendirme düzenleri. Klinik ölçüm düzenleri. Elektro-cerrahi ve fizik tedavi düzenleri. Tıbbi görüntüleme düzenleri: Radyografik görüntüleme (x-ışınlı bilgisayarlı tomografi), radyonüklid görüntüleme, manyetik rezonans görüntüleme ve ultrasonik görüntüleme. Tıp elektroniğinde ileri konular.
Description: Physiological effects of electricity and electrical safety. Microcomputers in medical instrumentation. Clinical measurement devices. Electrosurgical and physical therapy devices. Medical imaging modalities: Radiographic imaging (x-ray computerized tomography), radionuclide, magnetic resonance and ultrasonic imaging. Advanced topics in medical electronics. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB438 / EHB438E Tıp Elektroniğinde Tasarım İlkeleri ( Fundamentals of Medical Electronics Design ) (3-0-0)

İçerik: Yüksek dereceden aktif filtrelerin tasarımı. İnsan kan dolaşım sisteminin modellemesi ve benzetimi. Mikroişlemci destekli biyomedikal düzenlerin tasarımındaki genel ilkeler. Biyoelektrik işaretleri işleyen düzenlerin tasarımı: insan tepki süresi ölçüm düzeni, elektrokardiyografi, aritmi detektörü, QRS detektörü, sağ bacak sürücüsü, kan akış hızı ve kalp vurum hızı ölçüm düzenleri. Veri sıkıştırma teknikleri. Biyotelemetri. Biyolojik işaretlerin magnetik teybe kaydedilmesi.
Description: Design of high order active filters. Modelling and simulation of human cardiovascular system. The general principles in the design of microprocessor supported biomedical systems. Fundamentals of biological signal processing system desing: human reaction time measurement system, electrocardiography, arrhythmia detector, QRS detector, right leg driver, blood flow and heart rate measuring devices. Biomedical data compression techniques. Biotelemetry. Magnetic recording of biological signals. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB440 / EHB440E Tıp Alanında Kullanılan Bilgisayar Destekli Düzenler ( Computer Aided Devices in Medicine ) (3-0-0)

İçerik: Biyolojik işaretlerin oluşumu ve özellikleri. Biyolojik işaretlerin algılanmasında kullanılan dönüştürücüler. Hasta yalıtım yöntemleri. Bilgisayarı oluşturan birimler hakkında temel bilgiler. Biyolojik işaretlerin bilgisayara alınması, işlenmesi ve görüntülenmesi. Hastanelerde biyolojik işaret ve görüntülerin saklanması ve iletimi. Bilgisayar destekli telemetrik sistemlerin tasarımı. Mikroişlemci destekli kan basıncı, vücut sıcaklığı, elektrokardiyogram ve elektromiyogram ölçüm düzenleri.
Description: Origins and properties of biological signals. Transducers for biological signals. Patient isolation methods. Fundamentals of computer units. Computer assisted biological signal acquisition, processing and monitoring. Archiving and transmitting of biological signals and images in and between medical centers. Computer aided telemetric system design. Microprocessor based blood pressure, body temperature, electrocardiogram, and electromyogram measurement devices. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB442 / EHB442E Yarıiletken Elemanlar ( Semiconductor Devices ) (3-0-0)

İçerik: Yarıiletken kristalin bileşenleri. Poisson, akım ve süreklilik denklemleri. Enerji bant diyagramları. Isıl dengede yarıiletken. İnjeksiyon düzeyi. Tuzak kuramı. Isıl dengede BJT. Kutuplanmış BJT. BJT'de kuvvetli kutuplama etkileri. BJT'de dinamik davranış. MOSFET yapısı. Kutuplanmış MOSFET. MOSFET'te kuvvetli evirtim ve eşikaltı modelleri. MOSFET'te yapısal optimizasyon, ikincil olaylar ve dinamik davranış.
Description: Constituents of semiconductor crystals. Poisson, current and continuity equations. Energy band diagrams. Thermal equilibrium. Injection level. Trapping. BJT in equilibrium. BJT under bias. High-bias effects in BJT. BJT dynamics. MOSFET structure. MOSFET under bias. Strong inversion and subthreshold models. Structural optimization of MOSFETs. Secondary effects and MOSFET dynamics. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB443 / EHB443E CMOS Yüksek Frekans Devre Tasarımı ( CMOS RF Circuit Design ) (3-0-0)

İçerik: CMOS tümleşik devrelerde kullanılan pasif elemanlar; kırmık içi direnç, kondansatör ve endüktanslar. MOS transistorların yüksek frekanslardaki davranışları. Temel devrelerin geniş bant uygulamaları için analizi ve tasarımı. Akortlu kuvvetlendiriciler; düşük Q lu devrelere özgü sorunlar, LNA (düşük güçlü kuvvetlendiriciler), Q yükseltme, kademeli akort v.b. uygulamalar. Kırmık düzeyi parazitikler; ara bağlantılar, giriş-çıkış sorunları, gürültü etkileşimi. Ölçme teknikleri.
Description: Passive elements used in CMOS ICs: on-chip resistors, capacitors and inductors. High frequency responses of MOSFETs. Analysis and design of the basic circuits for broad band applications. Tuned amplifiers; problems specific to low-Q circuits, LNAs (low noise amplifiers), Q boosting, staged tuning and similar applications. On-chip parasitics: interconnections, input-output problems, noise interference. Measurement techniques. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB445 / EHB445E Tıbbi Enstrümantasyon, Tasarım ve Uygulamaları ( Medical Instrumentation, Design and Applications ) (3-0-0)

İçerik: Tıp elektroniğinde temel kavramlar. Tıp elektroniğinde hasta yalıtımı, tıbbi cihazların korunması. Biyolojik işaret (elektrokardiyogram, elektroensefalogram, vb.) ölçüm düzenekleri. Kardiyotakometre. Tıp elektroniğinde fotoelektrik düzenler: Kardiyovasküler sistemin bilgisayar ortamında benzetimi. Biyolojik işaretlerin bilgisayara aktarımı. Bilgisayar ortamında biyolojik işaretlerin gerçek zamanda süzülmesi ve görüntülenmesi. Biyolojik işaretlerin bilgisayar ortamında analizi. Biyolojik işaretlerin iletimi ve saklanması. Tıp elektroniğinde uzaktan ölçme:Telemetri.
Description: Basic concepts in medical electronics. Patient isolation and protection of equipments in medical electronics. Biological signal (electrocardiogram, electromyogram, etc.) measurement equipments. Cardiotachometer. Photoelectric measurement equipments in medical electronics. Simulation of human cardiovascular system in computer environment. Transfer of biological signals to the computer. Digital filtering and monitoring of biological signals in real-time. Computer aided analysis of biological signals. Transmission and storage of biological signals. Remote measurement in medical electronics: Telemedicine. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB451 / EHB451E Aktif Mikrodalga Devreleri ( Active Microwave Circuits ) (3-0-0)

İçerik: Mikrodalga sistemlerde gürültü. S parametreleri ile devre analizi, yarıiletken kuvvetlendiriciler, osilatörler, detektörler, karıştırıcılar, anahtarlama ve faz kaydırma elemanları. Mikrodalga tümdevreler, bilgisayar simülasyonları, pasif resiprok ve resiprok olmayan düzenler, filtreler, bilgisayar destekli pasif ve aktif devre tasarım örnekleri
Description: Noise in microwave systems. Circuit analysis using S parameters, solid state amplifiers and oscillators, detectors, mixers, switches and phase shifters. Microwave integrated circuits, computer simulations, reciprocal and non-reciprocal passive devices, filters, examples for computer aided design of active and passive circuits. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB453 / EHB453E Mobil İletişime Giriş ( Introduction to Mobile Communications ) (3-0-0)

İçerik: Giriş, Temel Kavramlar, Tarihsel Gelişim, Telsiz Haberleşme Sistemleri ve Standartları, Kanal Modelleri, Yol Kaybı, Gölgeleme, Sönümleme, Kanal Sınıflandırmaları, Çoklu Erişim Teknikleri, FDMA, TDMA, CDMA, Hücresel Yapı, Ağ Yapısı, Kanal Atama, El Değiştirme, Dilimleme, Güç Kontrolü, 2. Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri, 3. Nesil Telsiz Haberleşme Sistemleri, Çok Taşıyıcılı Modülasyon, OFDM, Çeşitleme (Diversity) Teknikleri, MIMO Sistemler
Description: Introduction, Basic Concepts, Historical Development, Wireless Communication Systems and Standards, Channel Models, Path Loss, Shadowing, Fading, Channel Classifications, Multiple Access Techniques, FDMA, TDMA, CDMA, Cellular Structures, Network Structure, Channel Assignment, Handover, Sectoring, Power Control, 2nd Generation Wireless Communication Systems, 3rd Generation Wireless Communication Systems, Multicarrier Modulation, OFDM, Diversity Techniques, MIMO Systems [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB454 / EHB454E Haberleşme Teorisi ( Communication Theory ) (3-0-0)

İçerik: Rastlantı süreçleri, gürültünün modellenmesi: Gauss gürültüsü, beyaz gürültü, darbandlı gürültü. Genlik modülasyonlu sistemlerde gürültünün etkisi. Taşıyıcılı genlik, çift yan band, tek ve artık yan band modülasyonlu sistemlerin demodülasyon sonrası işaret-gürültü oranı bakımından karşılaştırılmaları. Üstel modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi, frekans modülasyonunda eşik etkisi. Darbe kod modülasyonlu sistemlerde gürültü analizi, genlik ve frekans modülasyonlu sistemlerle karşılaştırılması. İlişkili iletim teknikleri, kısmi yanıtlı kodlama.
Description: Random processes, modeling of noise: Gaussian noise, white noise, narrowband noise. Noise analysis in analog modulation: The effect of noise in systems with amplitude modulation. Comparison of signal-to-noise ratio values after demodulation of systems with carrier amplitude, double sideband, single sideband and vestigial sideband modulation. Noise analysis in exponential modulation systems, threshold effect in frequency modulation. Noise analysis in pulse code modulation systems, comparisons with amplitude and frequency modulation. Correlated transmission techniques, partial response coding. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB456 / EHB456E Antenler ( Antennas ) (3-0-0)

İçerik: Haberleşme sistemlerinde anten kullanımı, anten yapıları ve temel parametreleri.Akım kaynağının oluşturduğu dalga bileşenlerinin hesap edilme bağıntıları. Düzgün tel antenler, özellikleri ve parametrelerinin bulunması. Düzgün halka antenler ve parametrelerinin bulunması. Anten dizileri ve özellikleri. Mikroşerit yapılarda anten özellikleri ve besleme şekilleri. Anten yapılarını analiz ve sentez eden yazılım araçları, özellik ve kullanımları. Açıklık, yansıtıcı, yarık anten tipleri ve özellikleri. Özel amaçlı anten yapıları. Anten ölçme teknikleri.
Description: Usage of antenna on communication systems, the antenna structure and the basic parameters. Wave components of the current source, analytical expressions. Wire antennas, features and parameters.Loop antennas parameters. Antenna arrays and their properties. Microstrip antennas characteristics and feeding types. The software tools to analyse and synthesize the antenna structures.Aperture, reflector, slotted antenna types and their properties. Special-purpose antennas structures. Antenna measurement techniques. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB458 / EHB458E Mikrodalga Ölçme Yöntem ve Uygulamaları ( Microwave Measurement Methods and Applications ) (3-0-0)

İçerik: Anten kazancı ve ışıma diyagramının ölçülmesi, RF yayınlarının frekans spektrum ve alanlarının ölçülmesi, Dalga klavuzlarında, duran dalga oranı ölçmeleri, dalga klavuzlarında frekans,dalga boyu, ve zayıflama ölçülmesi, Yönlü kuplör ve Hibrit T karekteristiklerinin ölçülmesi, Çok kapılı devrelerde S-parametrelerinin ölçülmesi, Bağıl dielektrik sabitinin ölçülmesi, Dalga kılavuzlarında empedans ölçme ve uydurma.
Description: Antenna gain and pattern measurements, Frequency and field strength measurements of RF radiations, Voltage Standing Wave Ratio measurements in waveguide, Frequency/wavelength/attenuation measurements in waveguide, The characteristics of the directional coupler and Magic-T measurements, S-parameters measurements in multi-port waveguide, Relative dielectric constant measurements, Impedance measurements and matching in waveguide. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB459 / EHB459E Bağlaşma ve Teletrafik Teorisi ( Switching and Teletraffic Theory ) (3-0-0)

İçerik: Telekomünikasyonda bağlaşma. Devre, mesaj ve paket bağlaşma teknikleri. Devre bağlaşmalı sistemler. Telefon santralları, hiyerarşik yapı, seçme ve kontrol teknikleri – kaydedilmiş programla kontrol (SPC). İşaretleşme sistemleri. Akıllı şebekeler. Yeni işaretleşme sistemleri: H.323 ve SIP. Uç birimleri ve şebekeye erişim. Teletrafik mühendisliği. Kuyruklama sistemleri. Kayıplı ve beklemeli haller. Santral ve şebeke planlaması. Mobil bağlaşma sistemleri. Telefon şebekelerinde sayısallaşma. IDN ve ISDN. Sayısal iletim, FDM, TDM, PDH ve SDH.
Description: Switching in telecommunications. Circuit, message and packet switching. Fundamentals of circuit switching. Telephone exchanges, hierarchical network structure, selection and control techniques, stored program control - SPC. Signaling systems. Future signaling systems: H.323 and SIP. Intelligent networks. End terminals and access to the network. Teletraffic engineering. Queuing systems. Lost and delayed calls. Switching network planning. Mobile switching systems. Digitalization in telephone network. IDN and ISDN. Digital transmission: FDM, TDM, PDH and SDH. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB462 / EHB462E Ses ve Konuşma ( Sound and Speech ) (3-0-0)

İçerik: Derste ses üretimi, ses algılaması ve ilgili işaret işleme konuları ile, bunların güncel teknolojilere uygulaması konularında temel kavram ve teorilerin verilmesi amaçlanmaktadır. Derste önce temel konuların ayrıntılı bir şekilde işlenmekte, daha sonra ses işaretinin işlenmesi ve modellenmesi konusunda bir dizi işaret işleme yöntemleri verilmektedir.
Description: The goal of this course is to provide the basic concepts and theories of speech production, speech perception and speech signal processing, and their applications to contemporary speech technology. The course is organized in a manner that builds a strong foundation of basics, followed by a range of signal processing methods for representing and processing the speech signal. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB463 / EHB463E Haberleşme Sistemleri ( Communication Systems ) (3-0-0)

İçerik: Zaman bölmeli çoğullama teknikleri, PCM hiyerarşileri, çerçeve yapıları, çerçeve ayar yöntemleri. Hat kodlama teknikleri, İleri sayısal modülasyon teknikleri ve sistemleri: M-li ASK, M-li QAM, M-li PSK, M-li FSK, MSK, GMSK, CPM, CPFSK, spektral analizleri ve hata başarımları. Sayısal iletişim sistemlerinde eşzamanlama teknikleri, saat ve taşıyıcı bilgisinin elde edilmesi. Gezgin iletişim sistemlerinin temelleri, sönümlemeli kanallar, çok yollu kanallar.
Description: Time division multiplexing techniques, PCM hierarchies, frame structures, frame justification techniques. Line coding techniques. Advanced digital modulation techniques and systems: M-ASK, M-QAM, M-PSK, M-FSK, MSK, GMSK, CPM, CPFSK, their spectral analysis and performances. Synchronization techniques in digital communication systems, extraction of timing and carrier content. Fundamental of mobile communication systems, fading channels, multipath channels. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB464 / EHB464E Uydu Haberleşmesi ( Satellite Communications ) (3-0-0)

İçerik: Uydu haberleşmesi sistemyapısının temelleri. Uydu alt sistemleri, kapsamlı link analizi, anten ve link iletim özellikleri, çoğullama, modülasyon ve çoklu erişim teknikleri. Yer istasyonları. Sabit ve hareketli uydu haberleşme sistemleri için tasarım örnekleri.
Description: Fundamentals of satellite communication system structures. Satellite subsystems, detailed link analysis, antennas and link propagation properties, multiplexing, modulation and multiple access techniques. Earth stations. Design examples for fixed and mobile satellite communication systems. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB465 / EHB465E Fiberopik Haberleşme Sistemleri ( Fiberoptic Communication Systems ) (3-0-0)

İçerik: Bu ders kapsamında, fiber optik iletişim systemlerinde kullanılan temel bileşenler ve teknolojiler tanıtılarak öğretilir. Fiber optik kılavuz yapısında dalga denklemi çözümü, aktif ve pasif optik bileşenler, WDM teknolojisi, fiber optik haberleşme ağları, yapıları ve fiber optik bilgi ağlarının önemli teknolojik başarımları incelenir. Fiber optik teknolojideki gelişmeler ve uygulanan teknikler öğretilir.
Description: This course gives an introduction of the principles and technologies of optical fiber communications and optical networks. It covers optical fiber waveguide theory, the structure and performance of active and passive optical devices, WDM technology, optical fiber communication systems, the structures and key technologies of optical fiber information networks. The new technologies and developing trend of optical fiber communications. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB466 / EHB466E Uzaktan Algılama ( Remote Sensing ) (3-0-0)

İçerik: Aktif ve pasif uzaktan algılama sistemleri, uygulama alanları, Işınımın temelleri, cisim karakteristikleri, Çerçeveleme ve tarama sistemleri, Çok spektrumlu tarama ve algılama sistemleri, Mikrodalga bölgesinde uzaktan algılama, Mikrodalga radyometresi, Işınımın deteksiyon ve kaydı, veri formatları, görüntü oluşturma, radar, görüntüleme radarları ve SAR sistemleri, Uzaktan algılamada veri toplama ve işleme, Uzaktan algılama uyduları ve coğrafi bilgi sistemi
Description: Active and passive remote sensing systems, Sources of radiation, radiation laws, object characteristics, Framing and scanning systems, Multispectral sensing systems, Remote sensing in microwave region, Microwave radiometer, Detection and recording of radiation, data formats, Radar Imaging, SAR systems, Remote sensing satellites, Data acquisition and processing, Remote sensing satellites and geographic information systems [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB467 / EHB467E Radar Sistemleri ( Radar Systems ) (3-0-0)

İçerik: Radarların çalışma ilkeleri,radar denklemi, sürekli dalga radarı, hareketli hedef radarı, izleme radarı, radar antenleri, toprağı inceleyen radar, ufuk ötesi radarı, sentetik açıklık radarı, LIDAR(LADAR).
Description: Operation principles of radar; radar equation; continuous wave radar; moving target radar; tracking radar; radar antennas; ground probing radar; over the horizon radar; synthetic aperture radar; LIDAR (LADAR) [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB468 / EHB468E Elektromanyetik Uyumluluk Ölçüm Temelleri ( Principles of Electromagnetic Compatibility Measurements ) (3-0-0)

İçerik: EMU tanımları ve sınıflama, EMU standartları, EMU test tipleri, EMU ölçmelerinde doğruluk ve tekrarlanabilirlik, EMU test planları, EMU ölçme laboratuvarı ölçüm düzeni, EMU ölçme düzeni elemanları, temel anten parametereleri, EMU ölçme cihazları, ölçme düzeni örnekleri: iletkenler üzerinden gelen karıştırıcıların ölçülmesi, ışıma ile gelen karıştırıcının ölçülmesi, açık alan ölçme düzeni, Ölçme Sisteminin kalibrasyonu ve EMI ölçme düzeni örneği.
Description: Definitions and Classification of EMC, EMC Standards, Types of EMC Testing, Repeatability and Accuracy in EMC Measurements, EMC test plans, Layout for Indoors EMC Measurements, EMC Measurement Devices, Basic Antenna Parameters, EMC Measurements Equipments, measurement examples: measuring conducted interference, measuring radiated interference, Open-range Testing, Calibration of Measurement System, Examples of EMI Measurement setups. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB469 / EHB469E Çoğulortama Giriş ( Introduction to Multimedia ) (3-0-0)

İçerik: Çoğulortam işaretlerin zaman ve frekans uzayı gösterimleri. Ses, görüntü ve video işlemenin temel kavramları. Algısal ses frekans maskeleme. İçerik modelleme ve sınıflandırmanın temelleri. İki boyutlu sürekli zamanlı ve ayrık zamanlı Fourier ve kosinüs dönüşümleri. Ses, görüntü ve video sıkıştırma standartları.
Description: Time and frequency representation of multimedia signals. Basic concepts of audio, image and video processing. Perceptual audio frequecy masking. Two dimensional continuous time and discrete time Fourier and cosine transforms. Basics of content representation and classification. Audio, image and video compression standards. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB471 / EHB471E İleri Elektronik Devre Tasarımı ve Uygulamaları ( Advanced Electronic Circuit Design. and Applications ) (2-0-2)

İçerik: Akım ve gerilim kaynakları, akım ve gerilim referans üreteçleri, kuvvetlendirici yapıları, işlemsel kuvvetlendirici uygulamaları, işlemsel geçiş iletkenliği kuvvetlendiricisi uygulamaları, akım taşıyıcı uygulamaları, osilatör devreleri, analog çarpma devreleri ve uygulamaları, tümdevre karakterizasyonu, vb.
Description: Current and voltage sources, current and voltage references, amplifier stages, oprerational amplifier applications, operational conductance amplifier (OTA) applications, current-conveyor applications, oscilator circuits, analog multiplier applications, IC characterization, etc. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB472 / EHB472E Görüntü İşlemenin Temelleri ( Image Processing Fundamentals ) (3-0-0)

İçerik: İnsan görme sistemi ve görüntü işlemenin temelleri. 2B işaretler ve sistemler. 2B evrişim. 2B ayrık-zamanlı Fourier dönüşümü. 2B Ayrık Fourier dönüşümü.2B kosinüs dönüşümü. Zaman-frekans uzayı analizi ve görüntü piramidleri. Wavelet dönüşümü. Görüntü iyileştirme. Histogram eşitleme. Görüntülerin süzgeçlenmesi ve çeşitli süzgeç tipleri. Kenar kestirimi. Görüntü onarımı. Görüntüleme sistemlerinde bozucu etkiler. Toplamsal gürültünün giderilmesi. Wiener süzgeçleme. Bulanıklık giderme. Ters süzgeçleme, Kör dekonvolüsyon. Wiener süzgeçler ile bulanıklık giderme
Description: Human vision system and fundamentals of image processing. 2D signals and systems. 2D convolution. 2D Discrete-time Fourier transform. 2D Discrete Fourier transform. 2D Cosinus transform. Time-frequency space analysis and image pyramids. Wavelet transform. Image enhancement. Histogram equalization. Filtering of images and various filter types. Edge detection. Image restoration. Degrading effects on imaging systems. Reduction of additive noise. Wiener filtering. Deblurring. Inverse filtering. Blind deconvolution. Deblurring with Wiener filters [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB473 / EHB473E Mikrodalga RF Haberleşmesi ( Microwave & RF Communication ) (3-0-0)

İçerik: Sönümlemeli çok yollu kanalların modellenmesi. Frekans seçici olmayan kanallar üzerinden sayısal iletim, diversite teknikleri. Girişim ve intermodülasyon modellemeleri. Sönümlemeli kanalların kodlu dalga şekilleri. Spread spectrum. Mikrodalga linklerde frekans planlaması. Bazı uygulamalar. Sayısal radyo sistemleri. Link analizi. Anten ve ortam parametreleri. Sistem kazancı. Girişim ve gürültü. Verici alıcı ve tekrarlayıcılar. Tasarım örnekleri.
Description: Modelling of the multipath channel. Digital transmission over non frequency selective channels. Diversity techniques. Modelling of the interference and intermodulation. Coded waves on fading channels. Spread spectrum. Frequency planning for microwave links. Some applications. Digital radio systems. Link analysis. Antennas and medium parameters. System gain. Interference and noise. Transmitters, receivers and repeators. Design applications. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB474 / EHB474E Optimizasyona Giriş ( Introduction to Optimization ) (3-0-0)

İçerik: Kısıtsız optimizasyon için gerekli ve yeterli şartlar, Rekürsif arama yöntemleri, Gradyen yöntemler, Newton yöntemi, Eşitlik kısıtlı problemler, Eşitsizlik kısıtı ve Karush-Kuhn-Tucker teoremi, En küçük kareler analizi, Lineer programlama, Simplex yöntemi, Dışbükey Optimizasyon, Uygulamalar.
Description: Necessary and sufficient conditions for unconstrained optimization, Recursive search methods, Gradient methods, Newton’s method, Problems with equality constraints, Inequality constraints and the Karush-Kuhn-Tucker theorem, Least-Squares analysis, Linear programming, Simplex algorithm, Convex Optimization, Applications.. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB475 / EHB475E Sayısal Ses İşleme ( Digital Speech Processing ) (3-0-0)

İçerik: Sayısal işaret işleme yöntemlerinin ses işaretlerine uygulanması, ses üretiminin akustik teorisi, ses analiz ve sentez teknikleri, müzik analiz ve sentez uygulamaları.
Description: Applications of digital signal processing to speech signals. Acoustic theories of speech production leading to time and frequency domain models. Speech analysis synthesis technique. Applications to music analysis and synthesis. [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB477 / EHB477E Elektromanyetik Uyumluluk Temelleri ( Fundamentals of Electromagnetic Compatibility ) (3-0-0)

İçerik: EMU ile İlgili Temel Kavram ve Tanımlar, EMI kaynakları, Karıştırıcı Karakteristikleri, Karıştırıcıların Etkileme Yolları, Işıma ile Yayılım, Karıştırma Analizi için bir Devre Modeli, Kapasitif Kuplaj, Endüktif Kuplaj, Ortak İletkenler Üzerinden Kuplaj, Topraklama Çeşitleri, Diferansiyel Girişli Devrelerin Topraklama Özellikleri, Kaynakların Topraklanması, Ekranlı Kabloların Topraklanması, Topraklama İletkeni ve Bağlantı Özellikleri, Ekranlama, Ekranlama Etkinliği, Magnetik Alan Ekranlaması, İnce Film Ekranlaması, EMI Filtreleri, .
Description: Fundamental Concepts and definitions, EMI Sources, EMI Characteristics, Propagation of EMI, Propagation by Radiation, a Block Circuit Model for the Interactions of EMI, Capacitive Coupling, Inductive Coupling, Coupling via Common Conductors, Type of Grounding, Grounding Properties of the Circuits with Differentiated Input, Source Grounding, Grounding of the Shielding Cables, Properties of the Grounding Wires and the Binding Points, Shielding, Shielding Effectiveness, Magnetic Field Shielding, Thin Film Shielding, EMI Filters, [Course Catalogue Form with ECTS Credits]

EHB481 / EHB481E Temel Haberleşme Sistemleri Tasarımı ve Uygulamaları ( Design and Applications of Basic Communication Systems ) (3-0-0)

İçerik: Genlik Modülasyonu, Frekans Modülasyonu, Örnekleme ve Darbe Modülasyonu, Darbe Kod Modülasyonu, Delta Modülasyonu, Temel Band Haberleşmede Bit Hata Olasılığı
Description: Amplitude Modulation, Frequency Modulation, Sampling and Pulse Modulation, Pulse Code Modulation, Delta Modulation, Bit Error Probability in Baseband Communications [Course Catalogue Form with ECTS Credits]