2017-2018 Bahar Yarıyılında EHB 492/EHB 492E Bitirme Projesi dersine ilk kez kayıt yapılacak öğrenciler için ÖNEMLİ DUYURU [PDF]

2017 Güz Dönemi Sonrası Bitirme Projeleri websayfası için lütfen buraya tıklayınız.

 • Bitirme Ödevi Sınav Değerlendirme Formu.pdf / [word-doc]
 • Bitirme Ödevi Sınav Tutanağı.pdf
 • Bitirme tasarım projeleri, danışmanın ödevi yeterli gördüğünü ve bu kılavuza (EK-4) uygunluğunu belirten yazısı ile birlikte, 5 adet karton kapak ciltli (beyaz) olarak Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (EHMB) bölüm sekreterliğine teslim edilir. Bitirme ödevi ile birlikte, ödev içeriği (pdf dosyası) bir adet CD/DVD-R diske kayıtlı olarak da teslim edilecektir.

EKLER (EHMB Belgeleri)İTÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİTİRME ÇALIŞMASI ESASLARI

Kaynak: Bitirme Tasarım Projesi Esasları (Elektrik-Elektronik Fakültesi Kurul Kararı - 2009) pdf

Madde 1. Tanım

 1. Bitirme Çalışması, son sınıf öğrencilerinin bilgi ve becerilerini bireysel veya takım çalışması ortamında etkin bir şekilde kullanmasıyla ortaya çıkarılan bir araştırma ve tasarım çalışmasıdır. Bilimsel ve/veya teknik bir derinlik gerektiren Bitirme Çalışması bilgi yığma şeklinde oluşturulamaz. Bitirme Çalışması Lisans Eğitimi ve Öğreniminin son iki yarıyılında yapılacak şekilde organize edilir.

Madde 2. Bitirme Çalışmasının Alınması

 1. Öğretim Üyeleri ve Görevlileri, her dönem bir sonraki dönemde verecekleri Bitirme Çalışması konu önerilerini en geç dönemin 8. haftasında, Bölüm Başkanlığına bildirirler. Bölüm Başkanlığına bildirilen konular öğrencilere duyurulur.
 2. Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde, öğrenciler Bitirme Çalışması İstek Formunu doldurarak, Bahar Yarıyılı için Güz yarıyılının en geç 4. haftasında, Güz yarıyılı için ise Bahar yarıyılının en geç 4. haftasında Bölüm Sekreterliğine 3 nüsha halinde teslim ederler. Bölüm onayından sonra; Bitirme Çalışması İstek Formunun bir nüshası öğrenciye, bir nüshası da danışmana verilir. Söz konusu dönemde Bitirme Çalışması alan tüm öğrencilerin listesi izleyen hafta içinde Bölüm Başkanlığınca ilan edilir. Proje konusu onaylanmayan öğrenciler bir hafta içinde yeni bir proje konusu belirler.
 3. Bölüm onaylı Bitirme Çalışması İstek Formunu alan öğrenciler çalışmalarına başlamış sayılır.
 4. Grup çalışması içeren projelerle ilgili prosedür Bölüm Başkanlıklarınca organize edilir.

Madde 3. Yıl İçi Çalışması ve Bitirme Çalışmasına Kayıt

 1. Bitirme Çalışması danışman koordinatörlüğünde iki dönemde tamamlanır. Birinci dönem sonunda, öğrencinin çalışmalarıyla ilgili hazırlayacağı ve danışmanınca da onaylanmış bir ara rapor tek nüsha halinde Bölüm Başkanlığına sunulur.
 2. Ara raporların değerlendirilmesi, bölüm tarafından belirlenmiş Bitirme Çalışması Ara Rapor Değerlendirme Kriterlerine göre yapılır ve Bölüm Başkanlığınca organize edilir.
 3. Ara raporu yeterli bulunan öğrenciler Bitirme Çalışmasına resmen kayıt olma hakkını elde ederler.

Madde 4. Bitirme Çalışmasının Teslimi

 1. Bölümce belirlenen Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzuna göre yazılan Bitirme Çalışması en geç ilgili dönemin final sınavlarının ilk günü Bölüm sekreterliğine teslim edilir. Bitirme Çalışması teslimi jüri üyesi sayısı kadar basılı ve 1 adet CD şeklinde yapılır. Ayrıca, öğrenci Bitirme Çalışması danışmanınca onaylanmış Bitirme Çalışması Teslim Formunu ve o dönemki Mezuniyet Anket Formunu, Bölüm Sekreterliğine teslim eder.
 2. Sınava girecek öğrencilerin listesi, Bölüm Başkanlığınca duyurulur.

Madde 5. Bitirme Çalışması Sınavı

 1. Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde Bitirme Çalışması Komisyonu, çalışmaları konularına göre gruplandırarak sınav komisyonlarını oluşturur. Sınav komisyonları, en az 3 üyeden oluşur. Bitirme Çalışması Komisyonu, her komisyon için üyelerden birini sınav komisyonu başkanı olarak belirler. Sınav programı, İTÜ Rektörlüğünce ilan edilen takvime göre düzenlenir.
 2. Bitirme Çalışması Sınav Programı öğretim üyesi/görevlisi ve öğrencilere en geç 3 gün önceden duyurulur. Komisyon üyelerine görev aldıkları sınavlara ilişkin Bitirme Çalışmalarının birer basılı kopyası verilir.
 3. Sınav, öğrenci tarafından gerçekleştirilecek bir sunum ve bunu izleyen bir soru yanıt bölümünden oluşur. Sınav süresi Bölüm Başkanlığınca belirlenir.
 4. Bölümce belirlenen Bitirme Çalışması Başarı Değerlendirme Kriterlerine göre yapılan notlandırma sonuçları Sınav Komisyonu Başkanı tarafından Bölüm Başkanlığına aynı gün içinde teslim edilir.
 5. Zorunlu nedenlerden dolayı zamanında yapılamayan sınavlar, Bölüm Başkanlığı koordinatörlüğünde sınav takviminin en son gününe ertelenir.

Madde 6. Yürürlük

 1. 6 madde ve Bölümlerce oluşturulacak 5 Ekten meydana gelen Bitirme Çalışması Esasları İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Fakülte Kurulunun 24/12/2008 tarih ve 8 sayılı toplantısında kabul edilerek, 2009-2010 Güz yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe konulmuştur.

Kaynaklar

 1. Bitirme Çalışmasının Alınması, Teslimi ve Sınavı Hakkında İTÜ Senato Esasları
 2. İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi | Bitirme Çalışması Esasları